MẪU PHIẾU

1. Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận tải về

2. Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin tải về

3. Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin tải về

4. Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin tải về

5. Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tải về

6. Mẫu số 1b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp tải về

7. Mẫu số 1a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tải về