Kết quả Chỉ số PAR Index, SIPAS năm 2021 của tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 2466
Ngày 25/5/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Quang cảnh Hội nghị

Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Trà Vinh năm 2021 (Chỉ số PAR Index):

Theo Quyết định số 362/QĐ-BNV ngày 06/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh đứng thứ hạng 52/63 tỉnh, thành phố, với tổng số 84,86 điểm. Tỉnh đạt điểm cao nhất là Hải Phòng, với 91,80 điểm; tỉnh có số điểm thấp nhất là Kiên Giang với 79,97 điểm. So với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh xếp vị trí thứ 10/13.

So với kết quả năm 2020, kết quả Chỉ số PAR Index năm 2021 của tỉnh đã cao hơn 2,9 điểm (năm 2020 được 81,96 điểm).

Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đánh giá trên 8 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) của tỉnh Trà Vinh năm 2021

Theo Quyết định số 352/QĐ-BNV ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (Chỉ số SIPAS). Chỉ số SIPAS của tỉnh Trà Vinh đạt 87,43%, xếp vị trí thứ 25/63 tỉnh, thành phố. So với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh xếp vị trí thứ 4/13.

So với năm 2020, kết quả Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh Trà Vinh giảm 2,28% (Năm 2020, kết quả Chỉ số SIPAS của tỉnh Trà Vinh là 89,71%, xếp ở vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố).

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) được xây dựng từ 24 tiêu chí đo lường sự hài lòng về tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; về công chức trực tiếp quyết công việc; về kết quả dịch vụ; và đo lường sự hài lòng về việc tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị

Việc thu thập thông tin đo lường sự hài lòng được thực hiện thông qua điều tra xã hội học chọn mẫu ngẫu nhiên nhiều giai đoạn. Đối tượng điều tra XHH là người dân tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả dịch vụ công cấp tỉnh, cấp huyện của 63 tỉnh trong.

Đo lường sự hài lòng năm 2021 tiến hành điều tra XHH với tổng số 30.000 phiếu. Phiếu phát ra tại 63 tỉnh trong cả nước trong khoảng tời gian từ ngày 01/01/2021 - 25/11/2021. Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân được phản ánh qua 39 chỉ số nhận định, đánh giá; 30 chỉ số hài lòng và 13 chỉ số mong đợi. Chỉ số hài lòng năm 2021 được tổng hợp, so sánh giữa 3 nhóm dịch vụ, là nhóm dịch vụ lĩnh vực kinh doanh, nhóm dịch vụ lĩnh vực đất đai, môi trường và nhóm lĩnh vực dịch vụ khác (gồm tất cả các dịch vụ cấp tỉnh, cấp huyện còn lại trừ các dịch vụ lĩnh vực kinh doanh, đất đai, môi trường).

                                                                  Truyền Nguyễn

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image