Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành - Cầu Ngang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp cho người dân trên địa bàn huyện Cầu Ngang và huyện Châu Thành năm 2023

         Từ đầu năm 2023 đến nay, Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành – Cầu Ngang đã tổ chức 05 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 150 lượt hộ dân trồng rừng (huyện Châu Thành: 02 cuộc có 60 hộ tham dự, huyện Cầu Ngang 03 cuộc có 90 hộ tham) để phổ biến, giải thích những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; những nhiệm vụ của lực lượng Kiểm lâm; công tác bảo vệ rừng, trách nhiệm bảo vệ rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng, của hộ gia đình, cá nhân; công tác phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản, trách nhiệm của chủ hộ gia đình sinh sống, hoạt động ở trong rừng, ven rừng, chính sách của người tham gia bảo vệ rừng; về thủ tục khai thác, hồ sơ lâm sản trong lưu thông; tóm tắt các hành vi bị cấm và mức xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

         Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các văn bản quy định của Trung ương và tỉnh liên quan trong lĩnh vực Lâm nghiệp, bao gồm: Luật Lâm nghiệp; Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính); Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp); Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ (quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp); Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp); Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản); Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước); Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng); Kế hoạch số 94/KH-SNN ngày 17/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023); Kế hoạch số 125/KH-CCKL ngày 07/9/2023 của Chi cục Kiểm lâm (về Tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh). 

Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Thành – Cầu Ngang đang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

 trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Cầu Ngang

 

         Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần giữ vững và phát triển được diện tích rừng trên địa bàn tỉnh.

Dư Văn Thanh

 

 

 

 

Tin mới