Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
24_nq_hdnd_quyet_dinh_chu-truong.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới