Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
41_NQ_HDND.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới