Báo cáo số 52/BC-SNN ngày 31/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
52bc_snn_bc_nam_2019.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới