Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Tải file đính kèm: Tại đây
Tin mới