Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp giấy phép xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 226 đường Trần Phú, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Email: qlhdxd.soxd@travinh.gov.vn.