Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt kinh phí thuê bãi chứa đất thực hiện dự án nạo vét 18 tuyến kênh thủy lợi phục vụ sản xuất
23_nq_hdnd_kinh_phi_thue_bai_chua_dat.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới