Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ Ban hình chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”
Lượt xem: 5714
Xem chi tiết tại đây
Tin khác