Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020
Lượt xem: 31551
Nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo, ngày 24/2/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Theo đó, năm 2020, công tác tuyên truyền biển đảo sẽ tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

Một là, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành về công tác tuyên truyền biển, đảo; các tầng lớp nhân dân về quyền, lợi ích, trách nhiệm trong hoạt động liên quan đến biển, đảo Việt Nam, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong triển khai thực hiện Đại hội Đảng các cấp.

Hai là, tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biên Đông. Thông tin, tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các quy định của ban, bộ, ngành, địa phương liên quan đến biển, đảo Việt Nam, trong đó chú trọng tuyên truyền Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Kế hoạch của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 36; các chỉ thị; nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biển, đảo nước ta.

Ba là, tuyên truyền các văn bản luật pháp quốc tế, kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên quan trong khu vực Biển Đông; việc tham gia thực hiện các cơ chế đa phương về quốc phòng - an ninh phù hợp với tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trên biển, những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Việt Nam. 

Bốn là, nâng cao nhận thức, hiểu biết về đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường biển cho học sinh, sinh viên mọi cấp, bậc học. Thông tin tuyên truyền về những tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những kết quả tích cực trong hợp tác quốc tế về biển, đảo của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Năm là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho ngư dân về các quy định pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Nuôi trồng, thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu cần nghề cá, chú trọng một số nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 và Công điện 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách đế khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu vê chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định”... nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong nước và nước ngoài trong hoạt động đánh bắt cá của ngư dân trên biển.

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động triển khai các nội dung tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Xem chi tiết nội dung hd89congtactuyentruyenbiendaonam2020.pdf

Lê Hiền