Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 12247
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện vừa ký ban hành Công văn số 3792/UBND-THNV về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc đánh giá tác động, thẩm định TTHC tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản QPPL, bảo đảm các TTHC được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý và với chi phí tuân thủ thấp nhất.

Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC để đội ngũ công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố, công khai trên CSDL quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2023. Thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để đề xuất cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường hơn nữa công tác thẩm định quy định TTHC tại đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chỉ ban hành TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; trong đó, chú trọng thanh tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai công tác này bảo đảm thực chất, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ hàng tháng công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image