Lấy ý kiến nhân dân về “Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung một số Khoản của Mục III Điều 1 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020” Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 18/10/2017 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về “Nghị Quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện, biểu mẫu và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách” Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 11/10/2017 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Quyết định về việc ban hành quy định chi tiết cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; cưỡng chế thi hành quyết định công nhận hòa giải thành trong tranh chấp đất đai” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 05/10/2017 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về “Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 25/09/2017 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “ Nghị quyết ban hành “Quy hoạch khai thác, sử dụng sét gạch ngói tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”” Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 23/09/2017 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo “Nghị quyết về việc ban hành mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Trà Vinh” Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 21/09/2017 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Quyết định ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 21/09/2017 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về "Tờ trình Đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp và điều chỉnh năng lực tàu cá khai thác thủy sản vùng ven bờ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020" Tờ trình Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh 18/09/2017 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về "Báo cáo Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp và điều chỉnh năng lực tàu cá khai thác thủy sản vùng biển ven bờ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020" Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh 18/09/2017 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về "Báo cáo xây dựng nội dung chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp và điều chỉnh năng lực tàu cá khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020" Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh 18/09/2017 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
<<  <  ...  12  13  14  15  16  ...  >>  >>

Về đầu trang