Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh năm 2018 Báo cáo UBND tỉnh Trà Vinh 29/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 24/11/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết về việc sữa đổi, bổ sung Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 19/11/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động hạng ba. Danh sách UBND tỉnh Trà Vinh 01/11/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 17/11/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định sữa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 17/11/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh năm 2018 Báo cáo UBND tỉnh Trà Vinh 22/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định ban hành Quy định đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đối với các dự án phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 12/11/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về danh sách tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương lao động Danh sách UBND tỉnh Trà Vinh 19/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Nghị quyết ban hành chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 25/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >>  >>

Về đầu trang