Trà Vinh: Công bố bộ thủ tục Hành chính áp dụng tại cấp xã, cấp huyện, bộ thủ tục Hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở - Ngành trên địa bàn tỉnh; triển khai giai đoạn rà soát thủ tục Hành chính.

Ngày 27/8/2009 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã Trà Vinh, ông Trần Hoàn Kim - Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị công bố Bộ thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng tại cấp xã, cấp huyện, Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở - ngành trên địa bàn tỉnh; triển khai giai đoạn rà soát TTHC. Tham dự hội nghị gồm lãnh đạo và Chánh Văn phòng (Trưởng Phòng hành chính - tổ chức) các Sở - ngành tỉnh, lãnh đạo UBND huyện- thị xã, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện- thị xã, lãnh đạo UBND xã - phường - thị trấn, cán bộ phụ trách văn phòng - thống kê xã - phường - thị trấn và Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh.

Hội nghị đã nghe Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh báo cáo tổng kết giai đoạn thống kê TTHC của Đề án 30; theo đó các đơn vị thống kê điểm huyện - xã đạt kết quả: Phường 3 (thị xã Trà Vinh) 132 TTHC, thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần) 154 TTHC, xã Đa Lộc (huyện Châu Thành) 182 TTHC, xã Châu Điền (huyện Cầu Kè) 150 TTHC, xã Dân Thành (huyện Duyên Hải) 83 TTHC; huyện Tiểu Cần 166 TTHC, huyện Cầu Ngang 157 TTHC, thị xã Trà Vinh 196 TTHC. UBND tỉnh đã ký quyết định công bố Bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã gồm 243 TTHC, áp dụng tại cấp huyện 202 TTHC.
         

Đối với Sở - ngành tỉnh: Sở Tư pháp 105 TTHC; Sở Công Thương 36 TTHC; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 67 TTHC; Sở Thông tin và Truyền thông 18 TTHC; Sở Xây dựng 43 TTHC; Sở Kế hoạch và Đầu tư 83 TTHC; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 76 TTHC; Sở Giao thông - Vận tải 70 TTHC; Sở Tài nguyên và Môi trường 80 TTHC; Sở Nội vụ 15 TTHC; Sở Giáo dục và Đào tạo 32 TTHC, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 46 TTHC; Sở Khoa học và Công nghệ 15 TTHC; Sở Y tế 109 TTHC, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 74 TTHC; Ban Dân tộc 5 TTHC; Thanh tra tỉnh 4 TTHC.
           

Tổng số 878 TTHC đã được thống kê theo mẫu. Tại Hội nghị UBND tỉnh đã công bố và trao Bộ TTHC áp dụng tại cấp xã, cấp huyện và Sở - ngành thuộc UBND tỉnh.
           

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Hoàn Kim – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả thống kê và công bố Bộ TTHC mới xong ở giai đoạn 1, từ kết quả này, các ngành, các cấp khẩn trương khắc phục những hạn chế, yếu kém (như năng lực cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, lúng túng trong thực hiện, còn đổ lổi, đùn đẩy cho nhau, có nơi lạm quyền đặt ra những thủ tục không cần thiết, sai quy định…), phải tạo cho được bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, nâng nhận thức, người đứng đầu và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ ở các cơ quan, đơn vị phải thực sự vào cuộc, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra của thủ trưởng các ngành, các cấp, quan tâm và tạo điều kiện, hỗ trợ cơ sở trong thực hiện. Tập trung quyết liệt hơn trong giai đoạn 2 (Rà soát TTHC theo các tiêu chí về tính hợp pháp, sự cần thiết và tính hợp lý của TTHC và các văn bản, quy định có liên quan). Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất bố trí kinh phí để thực hiện Đề án đạt hiệu quả. Công khai Bộ TTHC đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang tin điện tử của các Sở - ngành và huyện – thị xã để nhân dân biết, theo dõi, góp ý và kiểm tra.

                                                                                    

   ĐL

 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang