Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 31/10/2018 UBND tỉnh Tải về
62/KH-UBND Triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 20/12/2018 UBND tỉnh Tải về
73/NQ-CP Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh 06/06/2018 Chính phủ Tải về
1441/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 08/07/2018 UBND tỉnh Tải về
66/NQ-HDND Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 04/05/2018 HĐND tỉnh Tải về
599/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 30/03/2018 UBND tỉnh Tải về
1336/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 15/08/2014 UBND tỉnh Tải về
58/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị thuộc địa bàn phường 5,6,7,8,9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 13/01/2014 UBND tỉnh Tải về
438/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 24/03/2011 Thủ tướng Chính phủ Tải về
Quy hoạch đầu tư phát triển vùng lúa chất lượng cao tỉnh trà vinh giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 Sở NNPTNT Tải về
<<  <  1  2  3  >>  >>

Về đầu trang