Định hướng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường đến năm 2020

I.     KHU VỰC ĐÔ THỊ
    Do điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn nên trong những năm qua vấn đề thoát nước và vệ sinh môi trường tại Trà Vinh chưa được quan tâm đúng mức. trong tương lai từ nay đến 2020 cần phải tăng cường đầu tư để cải thiện từng bước và nâng cao điều kiện thoát nước và VSMT trong các đô thị. Theo đúng tinh thần 2 quyết định của Thủ tướng chính phủ sau đây:
    -    Quyết định số 35/1999/QĐ-TTg ngày 5/3/1999 phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 2020.
    -    Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/7/1993 phê duyệt chiến lược quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020.
    Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là :
    -    Hoàn chỉnh HTTN mưa đảm bảo không để úng ngập trong các đô thị.
    -    Xây dựng HTTN bẩn với các trạm xử lý nước thải đáp ứng TCVN 5942-95 trước khi xả ra sông rạch. Riêng đối với các KCN tập trung phải có các trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-95 trước khi xả ra kênh rạch.
    -    Tất cả các bệnh viện và trạm xá  đầu phải thu gom rác y tế riêng và phải xử lý rác y tế.
    -    Rác thải sinh hoạt phải được thu gom, xứ lý phù hợp đúng kỹ thuật , không để ô nhiễm nguồn nước và dân cư. Các đô thị phải xây dựng bãi rác và nhà máy xử lý rác tập trung . Đối với các đô thị nhỏ có thể liên kết một vài đô thị để xây dựng hoặc  mỗi huyện xây dựng một khu xử lý rác tập trung cho toàn huyện .
    -    Các đô thị đều phải giành quỹ đất phát triển và vị trí thích hợp để xây dựng các nghĩa địa tập trung , không phát triển mồ mả trong nhà dân, đồng thời có kế hoạch di dời các nghĩa địa phân tán trong nội ô về các nghĩa địa tập trung , xây dựng và khuyến khích dân dùng hỏa táng để tiết kiệm đất.
    -    Xây dựng các trạm quan trắc, kiểm soát chất lượng nước ô nhiễm môi trường trên các sông rạch chính.
    -    Khối lượng cụ thể các công trình thoát nước và VSMT như sau:
    Hệ thống thoát nước mưa : xây dựng hệ thống thoát nước mưa phục vụ các đô thị với tổng diện tích lưu vực 3.187 ha.
    Hệ thống thoát nước bẩn : xây dựng hệ thống thoát nước mưa phục vụ các đô thị với tổng diện tích lưu vực 3.187 ha. và các trạm xử lý nước thải có công suất bằng 75-80% lượng nước cấp cho sinh hoạt và công cộng. Cụ thể như sau:
    -    TX. Trà Vinh: xây dựng các trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20.000m3/ng và 3 trạm nước thải công nghiệp tổng công suất 4500 m3/ng.
    -    TT. Châu Thành  XD trạm XLNT sinh hoạt c/s 1.800m3/ng
    -    TT. Cầu Ngang  c/s 1.800m3/ng
    -    TT. Long Toàn (Duyên Hải) c/s 3000m3/ng     
    -    TT. Định An c/s 2.200m3/ng và CN: 1.000 m3/ng
    -    TT. Cầu Quan c/s 2400m3/ng
    -    TT. Trà Cú c/s 2.400m3/ng
    -    TT Mỹ Long  c/s 1.200 m3/ng
    -    TT. Tiểu Cần c/s 2.200 m3/ng     
    -    TT. Hưng Mỹ c/s 600m3/ng
    -    TT. Ba Động c/s 1000m3/ng
    -    TT. Láng Chim c/s 700 m3/ng
    -    TT. Cầu Kè c/s 1.800 m3/ng
    -    TT. Tân An c/s 500 m3/ng
    -    TT. Càng Long  c/s 2.400 m3/ng +CN 3000m3/ng
    -    TT. Ninh Thới c/s  600m3/ng
    -    Tổng công suất các trạm xử lý nước thải sinh hoạt là 48.800m3/ngày và nước thải công nghiệp là 9.300m3/ng
    Đến năm 2020 TX Trà Vinh xả ra 100-120 tấn rác/ngày, do đó cần xây dựng bãi rác và nhà máy xử lý rác ở phía tây bắc thị xã với diện tích 5 ha. Tại đây cũng cần xây dựng trạm xử lý rác y tế phục vụ cho toàn tỉnh.
    Đến 2020 với 16 thị trấn lại mỗi thị trấn cần xây dựng 1 bãi rác và nhà máy xử lý rác có diện tích 0,5-1 ha.
    Các thị tứ và trung tâm xã, rác có thể ủ trong vườn làm phân bón hoặc đưa lên bãi rác thị trấn gần kề .
    Tổng diện tích bãi rác toàn tỉnh cần 15 -20 ha.
2.     NGHĨA ĐỊA
    Thị xã Trà Vinh cần xây dựng nghĩa địa F: 15-20 ha nằm ở phía tây bắc cách trung tâm thị xã 5km.
    16 thị trấn  cần xây dựng nghĩa địa với diện tích từ 2-4 ha
    Các thị tứ (25 thị tứ) cũng cần có nghĩa địa F: 0,6 – 1 ha.
    Tổng diện tích đất làm nghĩa địa cho các đô thị của tỉnh cần khoảng 62-100 ha.
3.     TRẠM GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC
    Xây dựng tối thiểu 20 trạm quan trắc giám sát trên toàn tỉnh.
4.     KHU VỰC NÔNG THÔN
    Cần quán triệt quyết định 104/2000/QĐ/TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt "Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và VSMT nông thôn đến 2020" với các mục tiêu:
    -    Đến năm 2020 tất cả vùng nông thôn sử dụng hố xí hợp vệ sinh, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, giữ  sạch vệ sinh môi trường làng xã, loại bỏ hố xí thùng, hố xí tự thấm, ao cá tra. .. Xử lý nước thải bằng bể tự hoại và ao sinh vật trước khi xả ra kênh rạch. Các xã vùng ngập lụt phải có kế hoạch xây dựng các gò đồi cao làm nghĩa địa chôn người chết khi bị lũ lụt.
    -    Khối lượng các công trình vệ sinh nông thôn dự kiến như sau:
        +    Hố xí hợp vệ sinh: 92% x 850.000 người/5 người: 15.640 cái (hiện mới chỉ có 8% là hợp vệ sinh).
        +    Chuồng trại hợp vệ sinh: 90% x 850.000 người/5 người: 153.300 cái (hiện chỉ có 10% là hợp vệ sinh).
        +    Nghĩa địa xã có cốt cao hơn mức ngập lụt tối thiểu 2-3m.
    Tổng cộng 54 xã cần 27-30 ha.

Các bài viết cùng chuyên mục:
Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (14/01/2019)
Kế hoạch số: 62/KH-UBND triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (24/12/2018)
Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh (28/08/2018)
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (20/07/2018)
Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (10/05/2018)
Quyết định số: 599/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (02/04/2018)
Quyết định Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (08/08/2015)
Quyết định Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị thuộc địa bàn phường 5,6,7,8,9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (08/08/2015)
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 (04/10/2013)
Quy hoạch đầu tư phát triển vùng lúa chất lượng cao tỉnh trà vinh giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 (04/10/2013)
123

Về đầu trang