06/2019/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 22/03/2019 UBND tỉnh Tải về
26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 08/03/2018 Chính phủ Tải về
14/2019/QĐ-TTg Quyết định về xây dựng,quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 13/03/2019 Chính phủ Tải về
43/2017/QH14 Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 21/06/2017 Quốc hội Tải về
15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02/02/2018 Chính phủ Tải về
13/2019/TT-BQP Thông tư quy định, hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng 29/01/2019 Bộ Quốc phòng Tải về
07/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp 28/01/2019 Bộ Tài Chính Tải về
23/2019/NĐ-CP Nghị định về hoạt động triển lãm 26/02/2019 Chính phủ Tải về
22/2019/NĐ-CP Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân 25/02/2019 Chính phủ Tải về
01/2019/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng 17/01/2019 Bộ VHTT&DL Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang