70/2008/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới 04/06/2008 Chính phủ Tải về
73/2006/QH11 Luật bình đẳng giới 29/11/2006 Quốc hội Tải về
18/2019/NĐ-CP Nghị định về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh 01/02/2019 Chính phủ Tải về
16/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 01/02/2019 Chính phủ Tải về
14/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 01/02/2019 Chính phủ Tải về
13/2019/NĐ-CP Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 01/02/2019 Chính phủ Tải về
12/2019/NĐ-CP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 01/02/2019 Chính phủ Tải về
03/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 14/02/2019 UBND tỉnh Tải về
03/2019/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 15/01/2019 Chính phủ Tải về
11/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01/2019 Chính phủ Tải về
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >>  >>

Về đầu trang