153/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng 07/11/2018 Chính phủ Tải về
1876/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018 24/09/2018 UBND tỉnh Tải về
93-KH/TU Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 17/08/2018 Tỉnh ủy Tải về
92-KH/TU Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 17/08/2018 Tỉnh ủy Tải về
28-NQ/TW Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa XII 23/05/2018 Chính phủ Tải về
27-NQ/TW Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa XII 21/05/2018 Chính phủ Tải về
113/2008/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 31/08/2018 Chính phủ Tải về
25/SY-UBND Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo GĐ 2018 - 2020 14/08/2018 UBND tỉnh Tải về
98/2018/NĐ-CP Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 05/07/2018 Chính phủ Tải về
99/2018/NĐ-CP Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 12/07/2018 Chính phủ Tải về
<<  <  1  2  >>  >>

Về đầu trang