713/UBND-KGVX Phổ biến Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 05/03/2019 UBND tỉnh Tải về
711/UBND-NN Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 05/03/2019 UBND tỉnh Tải về
674/UBND-NN Phối hợp quản lý tàu cá Quảng Ngãi hoạt động tại tỉnh 04/03/2019 UBND tỉnh Tải về
661/UBND-NN Triển khai giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 01/03/2019 UBND tỉnh Tải về
320/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh TV giai đoạn 2018 - 2020 28/02/2019 UBND tỉnh Tải về
265/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại kết quả thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 20/02/2019 UBND tỉnh Tải về
550/UBND-KGVX Thực hiện Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 21/02/2019 UBND tỉnh Tải về
281/VP-THNV Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 13/02/2019 UBND tỉnh Tải về
259/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Trà Vinh 18/02/2019 UBND tỉnh Tải về
514/UBND-KGVX Triển khai Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 15/02/2019 UBND tỉnh Tải về
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >>  >>

Về đầu trang