4552/UBND-KGVX Tổ chức lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2018 06/12/2018 UBND tỉnh Tải về
2387/QĐ-UBND Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2018 04/12/2018 UBND tỉnh Tải về
2393/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Trà Vinh 05/12/2018 UBND tỉnh Tải về
4540/UBND-NN Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các nội dung quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 05/12/2018 UBND tỉnh Tải về
4512/UBND-KGVX Về việc thông báo và tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp 04/12/2018 UBND tỉnh Tải về
2373/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Trà Vinh năm 2019 03/12/2018 UBND tỉnh Tải về
47/LCT-UBND Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 03/12/2018 đến ngày 08/12/2018 30/11/2018 UBND tỉnh Tải về
2150/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020 31/10/2018 UBND tỉnh Tải về
2354/QĐ-UBND Bổ sung cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 27/11/2018 UBND tỉnh Tải về
4385/UBND-THNV Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC 22/11/2018 UBND tỉnh Tải về
<<  <  ...  12  13  14  15  16  ...  >>  >>

Về đầu trang