Cỡ chữ: 03:47 PM,13/08/2018

Triển lãm - Hội thao - Hội thi

Triển lãm gian hàng của 09 huyện, thị xã và Thành phố Trà Vinh
- Thời gian: từ ngày 16/11/2018 đến 22/11/2018 (Thứ 6 - Thứ 5); Khai mạc ngày 16/11/2018
- Địa điểm: Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om, thành phố Trà Vinh
- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.
Giải bóng chuyền dân tộc Khmer
- Thời gian: từ ngày 14/11/2018 đến 21/11/2018 (Thứ 4 - Thứ 4); Khai mạc: lúc 7g30 ngày
14/11/2018 ; Tại Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om, thành phố Trà Vinh.
Trò chơi dân gian
- Thời gian: Từ 7g00 - 14g00 ngày 22/11/2018 (Thứ 5); Tại Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om,
thành phố Trà Vinh với các nội dung như: đẩy gậy, nhảy bao bố, đi cầu tre, ếp
sức...
- Đơn vị thực hiện mục (6) và (7): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh phối hợp với Ủy ban
nhân dân các Huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Trà Vinh.

Video

Tổng số người truy cập

Về đầu trang