Cỡ chữ: 07:53 AM,26/01/2018

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động và đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị

Ngày 19/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (Ban Chỉ đạo) và Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh năm 2017. Ông Trần Văn Khoảnh, Giám đốc Sở TT-TT chủ trì Hội nghị.

Ông Trần Văn Khoảnh, Giám đốc Sở TT-TT phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, 100% cơ quan hành chính nhà nước có mạng cục bộ và có kết nối internet, 56 cơ quan kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, hiện có 23 đơn vị sử dụng phục vụ vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến và truyền dữ liệu của các cơ quan Đảng trong tỉnh. Để đảm bảo an toàn thông tin, tất cả các hệ thống thông tin (dùng chung, dùng riêng) đều được trang bị giải pháp an toàn thông tin. Ban Chỉ đạo đã cấp 453 chứng thư số cho tổ chức, thí điểm 16 chứng thư số cá nhân.

Có 5 cơ quan ứng dụng chính thức phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, 10 cơ quan, địa phương đang triển khai thí điểm. Hệ thống kết nối công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Qua đó, tiếp nhận 1.846 hồ sơ, xử lý 1.787 hồ sơ. Bên cạnh đó, 195 cơ quan thí điểm phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông (IDESK) với 1.645 người sử dụng, có 635.584 văn bản trao đổi trong hệ thống, 80 cơ quan sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành nội bộ (M-Office) với tổng số 6.068 người sử dụng…

Riêng Cổng thông tin điện tử duy trì hoạt động 1 cổng chính và 40 trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, hội, đoàn thể… Trong năm 2017, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải 550 tin, bài tiếng Việt, 61 tin, bài phiên dịch sang tiếng Anh, 240 tin, bài tiếng Khmer và 140 bản tin audio phục vụ người khiếm thị, 185 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, 198 văn bản tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, báo cáo kinh tế-xã hội của tỉnh… Các trang thông tin điện tử thành phần cơ bản có các chuyên mục thông tin theo đúng quy định, thông tin đăng tải đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Theo ông Trần Văn Khoảnh, để hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập đạt hiệu quả trong thời gian tới, Sở TT-TT chủ động phối hợp với các cơ quan tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, thường xuyên cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử của đơn vị mình theo đúng quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 20/CT-UBND của UBND tỉnh. Đặc biệt, thực hiện đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

NX

Liên kết Website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang