DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

   1. Trần Trí Dũng
+ Sinh năm: 1959
+ Quê quán: Xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh
+ Trình độ: Cử nhân Khoa học Quân sự, Cử nhân Quản trị Kinh doanh
  2. Nguyễn Thành Tâm
+ Sinh năm: 1963
+ Quê quán: : Xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh
+ Trình độ: Đại học Quản trị Kinh doanh, Đại học Hành chính, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Tiến sĩ Triết học
  3. Đặng Thị Phương
+ Sinh năm: 1966
+ Quê quán: Xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
+ Trình độ: Cử nhân Báo chí
 4. Thạch Giàu
+ Sinh năm: 1972
+ Quê quán: Ấp Ba So, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước và Cử nhân Kinh tế Phát triển
  5. Trần Thị Bích Phượng
+ Sinh năm: 1976
+ Quê quán: xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
+ Chức vụ: Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
+ Trình độ: Cử nhân Báo Chí
  6. Nguyễn Hiền Tuấn
+ Sinh năm: 1961
+ Quê quán: Thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
+ Trình độ: Cử nhân Luật
  7. Sơn Tươi
+ Sinh năm: 1963
+ Quê quán: ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
+ Chức vụ: Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
+ Trình độ: Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
  8. Nguyễn Văn Quyển
+ Sinh năm: 1966
+ Quê quán: Xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
+ Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
+ Trình độ: Đại học Kinh tế học, Đại học Luật
 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang