Lãnh đạo UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh: Đồng Văn Lâm.

- Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 15/7/1961.
- Nơi sinh: Xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa.
- Quê quán: Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
- Dân tộc: Kinh.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/11/1982.
- Ngày chính thức: 05/05/1984.
Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương lao động hạng II.

- SĐT: 0913.891.047 - Email: dvlam@travinh.gov.vn
* Chỉ đạo, điều hành, quản lý chung các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
     + Cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng chính quyền; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp công dân; tư pháp, thi hành án dân sự; công tác thi đua khen thưởng, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác dân vận chính quyền; nội chính.
     + Tài chính và ngân hàng.
     + Quốc phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Trực tiếp phụ trách các Sở, ngành, đơn vị: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Thuế, Thống kê, Kho bạc, Ngân hàng, Quỹ Tín dụng nhân dân, Quỹ Đầu tư phát triển, các Hội và các Doanh nghiệp thuộc khối.
- Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh.
- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh.
- Theo dõi và chỉ đạo thành phố Trà Vinh, huyện Tiểu Cần.

 


2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Kim Ngọc Thái.

- Giới tính: Nam.
- Sinh năm: 1969.
- Nơi sinh: Xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
- Quê quán: Xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
- Dân tộc: Khmer.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/3/1995.
- Ngày chính thức: 02/3/1996.
Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành.

- SĐT: 0984.446.309 - Email: knthai@travinh.gov.vn
* Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành và chỉ đạo các lĩnh vực:
- Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngư nghiêp và xây dựng nông thôn mới; phát triển khoa học công nghệ; văn hóa thể thao; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, giải quyết một số công việc có liên quan đến dân tộc, tôn giáo; tư pháp, thi hành án dân sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách (dân tộc, tôn giáo, thi hành án dân sự,…).
- Theo dõi một số mặt công tác trong lĩnh vực ngoại vụ, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh giao; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
- Theo dõi và chỉ đạo công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.
- Phụ trách các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc; các Hội và Doanh nghiệp thuộc khối.
- Theo dõi và chỉ đạo các huyện: Trà Cú, Châu Thành và Cầu Kè.

 


3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Anh Dũng.

- Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 16/9/1960.
- Nơi sinh: Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Quê quán: Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Dân tộc: Kinh.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 17/12/1987.
- Ngày chính thức: 17/12/1988.
Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; Huân chương lao động hạng II.

- SĐT: 01699.239.559 - Email: tadung@travinh.gov.vn
* Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành và chỉ đạo các lĩnh vực:
- Xây dựng và phát triển theo quy hoạch các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp và Khu Kinh tế Định An.
- Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; giáo dục đào tạo; giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách (đất đai, môi trường,…).
- Kinh tế đối ngoại và hợp tác kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố bạn.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh.
- Phụ trách các Sở, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; các Hội và các Doanh nghiệp thuộc khối.
- Theo dõi và chỉ đạo huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

 


4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Trung Hoàng.

- Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 13/01/1965.
- Nơi sinh: Xã Xuân Lộc, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
- Quê quán: Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Dân tộc: Kinh.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/10/1991.
- Ngày chính thức: 26/10/1992.
Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành.

- SĐT: 0913.962.969 - Email: nthoang@travinh.gov.vn
* Giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều hành và chỉ đạo các lĩnh vực:
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển điện, giao thông vận tải, quản lý thị trường, xây dựng cơ bản; quy hoạch đô thị và nông thôn; kinh tế hợp tác - hợp tác xã; an sinh xã hội, lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội; Đề án giảm nghèo bền vững. Phát triển nhà ở, khu dân cư, thoát nước; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác an toàn giao thông; thủ tục đầu tư xây dựng theo cơ chế “một cửa”; giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách. Thông tin và truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
- Phụ trách: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo giảm nghèo, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Ban Quản lý các dự án xây dựng cơ bản; Điện lực, các Hội, các Doanh nghiệp thuộc khối.
- Theo dõi và chỉ đạo các huyện: Cầu Ngang và Càng Long.

 
 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử

Về đầu trang