Lãnh đạo UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm

- Họ và tên: Đồng Văn Lâm
- Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 15/7/1961.
- Nơi sinh: Xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa.
- Quê quán: Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
- Dân tộc: Kinh.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/11/1982.
- Ngày chính thức: 05/05/1984.
- Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương lao động hạng II.
- SĐT: 0913.891.047
- Email: dvlam@travinh.gov.vn
* Nhiệm vụ đảm nhiệm và lĩnh vực phụ trách:
- Chỉ đạo, điều hành, quản lý chung các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
+ Cải cách hành chính; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng chính quyền; công tác nội chính; công tác tiếp công dân; tư pháp, thi hành án dân sự; công tác thi đua khen thưởng; giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác dân vận chính quyền.
+ Tài chính ngân hàng.
+ Quốc phòng, an ninh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Trực tiếp phụ trách các Sở, ngành, đơn vị: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Nội vụ, Tài chính, Thanh tra, Tư pháp, Cục thi hành án dân sự, Cục thuế, Kho bạc, Ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân, Quỹ Đầu tư và phát triển, các hội và các doanh nghiệp thuộc khối.
- Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.
- Theo dõi và chỉ đạo thành phố Trà Vinh, huyện Tiểu Cần.

 


2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn
- Họ và tên: Lê Văn Hẳn  
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 12/10/1970
- Nơi sinh: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Quê quán: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Dân tộc:  Kinh
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 02/3/1995
- Ngày chính thức: 02/3/1996
- Khen thưởng: Bằng khen của Bộ, ngành; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Huân chương lao động hạng III.
* Nhiệm vụ đảm nhiệm và lĩnh vực phụ trách:
- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều hành và chỉ đạo các lĩnh vực: Văn hóa thể thao, giáo dục đào tạo, y tế, ngoại vụ, dân tộc, tôn giáo, chính quyền điện tử.
- Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững; báo chí, phát thanh và truyền hình.
- Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công
- Phụ trách các Sở, ngành: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Bảo hiểm xã hội; Văn phòng Ban Chỉ đạo giảm nghèo; Các trường: Cao đẳng nghề Trà Vinh, Cao đẳng Y tế, Đại học Trà Vinh; các hội và doanh nghiệp thuộc khối.
- Theo dõi và chỉ đạo các huyện: Châu Thành, Cầu Kè, Trà Cú.

 


3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Anh Dũng
- Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 16/9/1960.
- Nơi sinh: Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Quê quán: Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Dân tộc: Kinh.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 17/12/1987.
- Ngày chính thức: 17/12/1988.
Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành; Huân chương lao động hạng II.
- SĐT: 01699.239.559
- Email: tadung@travinh.gov.vn
* Nhiệm vụ đảm nhiệm và lĩnh vực phụ trách:
- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành và chỉ đạo các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; cải cách hành chính; xác định giá đất cụ thể; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư pháp, thi hành án dân sự.
- Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; kinh tế đối ngoại và hợp tác kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố bạn
- Xây dựng và phát triển các Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp và Khu Kinh tế Định An.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh.
- Phụ trách các Sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thống kê, Ban Quản lý Khu kinh tế; các hội và các doanh nghiệp thuộc khối.
- Theo dõi và chỉ đạo huyện Duyên Hải và Thị xã Duyên Hải.

 


4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Trung Hoàng.
- Giới tính: Nam.
- Sinh ngày: 13/01/1965.
- Nơi sinh: Xã Xuân Lộc, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
- Quê quán: Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
- Dân tộc: Kinh.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/10/1991.
- Ngày chính thức: 26/10/1992.
- Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành.
- SĐT: 0913.962.969
- Email: nthoang@travinh.gov.vn
* Nhiệm vụ đảm nhiệm và lĩnh vực phụ trách:
- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành và chỉ đạo các lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngư nghiệp; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; đầu tư công; phát triển khoa học công nghệ; công nghệ thông tin; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác an toàn giao thông; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, kinh tế hợp tác - hợp tác xã, phát triển điện, giao thông vận tải, quản lý thị trường, xây dựng cơ bản; quy hoạch đô thị và nông thôn; phát triển nhà ở, khu dân cư, thoát nước, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
- Theo dõi, chỉ đạo công tác Văn phòng UBND tỉnh.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.
- Phụ trách các Sở, ngành, đơn vị: Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Ban Quản lý thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản; Điện lực; các hội và các doanh nghiệp thuộc khối.
- Theo dõi và chỉ đạo các huyện: Cầu Ngang và Càng Long.

 
 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang