Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 13/03/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Quyết định Ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.“ Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 07/03/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về “Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 16/03/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 01/03/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Quyết định Quy định thời gian nộp, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 19/02/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Nghị quyết quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoán sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 17/02/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về một số chính sách hổ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh 10/02/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết quy định mức hỗ trợ hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 08/02/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo “Nghị quyết hỗ trợ kinh phí 30% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2019 đến năm 2020” Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 05/02/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 04/02/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang