Lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch "phối hợp của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về thực hiện Chương trình Sữa học đường trong trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 - 2020" Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 15/02/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý nhân dân về Dự thảo " Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh" Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 14/02/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 11/02/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mộ số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 21/01/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn thị xã Duyên Hải Quy chế UBND huyện Duyên Hải 14/01/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Ban hành Quy chế quy định trình tự lập, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 06/01/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sữa đổi Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh “Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng” Tờ trình Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 06/01/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Về việc sữa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 19/12/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch "Đảm bảo kinh phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ kinh phí cùng chi trả thuốc kháng virút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2019 - 2020" Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 16/12/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 15/12/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang