Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 24/04/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi một số khoản của Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinhgiai đoạn 2018-2020 Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 14/04/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định sữa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 Quy định hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2016 Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 14/04/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 07/04/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh (Giai đoạn 2019- 2025) Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 06/04/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Đề án Thu hút Bác sĩ có trình độ sau đại học (Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II) về công tác tại tỉnh Trà Vinh Đề án Sở Y tế tỉnh Trà Vinh 06/04/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 28/03/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 24/03/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 24/03/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 21/03/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang