Tin chuyên ngành

 Ảnh: Ông Hà Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, phát biểu mục đích yêu cầu Hội nghị.

        Lúc 8 giờ, ngày 08 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì triển khai Kế hoạch số 05/KH-BDT ngày 01 tháng 3 năm 2019 về xây dựng Kế hoạch rà soát, xác định xã, ấp hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến các Sở ngành, các địa phương có liên quan. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở ngành, lãnh đạo UBND, phòng Dân tộc các huyện, lãnh đạo UBND cán bộ phụ trách Chương trình 135 của 45 xã, thị trấn thuộc Chương trình 135 theo Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.Tổng số người truy cập