Cở chữ: 07:45 AM,13/03/2019
Ban Dân tộc tỉnh triển khai Kế hoạch rà soát, xác định xã, ấp hoàn thành mục tiêu Dự án 2 thuộc Chương trình 135 theo Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

    Lúc 8 giờ, ngày 08 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì triển khai Kế hoạch số 05/KH-BDT ngày 01 tháng 3 năm 2019 về xây dựng Kế hoạch rà soát, xác định xã, ấp hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến các Sở ngành, các địa phương có liên quan. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở ngành, lãnh đạo UBND, phòng Dân tộc các huyện, lãnh đạo UBND cán bộ phụ trách Chương trình 135 của 45 xã, thị trấn thuộc Chương trình 135 theo Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.     
       

Ảnh: Ông Hà Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, phát biểu mục đích yêu cầu Hội nghị.

        

Ảnh:Ông Trương Thành Công, Trưởng phòng Chính sách Dân tộc triển khai

kế hoạch rà soát, xác định xã, ấp hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135

Quang cảnh Hội nghị


           Tại Hội nghị các đại biểu có nhiều ý kiến thảo luận xung quanh các tiêu chí rà soát xã, ấp hoàn thành mục tiêu Dự án 2 thuộc Chương trình 135, các biểu mẫu, thống kê, báo cáo,... nhằm giúp cho địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Dân tộc và Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Thạch Tha Lai, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời các ý kiến thảo luận và giải đáp của đại biểu trong cuộc hội nghị
 

Ảnh: Ông Hà Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu kết luận hội nghị


       Ông Hà Thanh Sơn, chủ trì Hội nghị tiếp thu các ý kiến phát biểu của quý đại biểu và phần giải trình của phòng chuyên môn Ban Dân tộc tỉnh, đồng thời phát biểu kết luận hội nghị.


     Từ ngày 01/3/2019 thì Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg mới có hiệu lực, UBND tỉnh có Công văn số 494/UBND-KGVX ngày 14/02/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBDT có Công văn số 146/UBDT-VP135 ngày 28/2/2019 về việc thực hiện Quyết định 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình  mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; thời gian rà soát và báo cáo UBND tỉnh, báo cáo Ủy ban Dân tộc trước 30/4/2019.
  

      Biết rằng thời gian thực hiện rất khẩn trương, cho nên Ban Dân tộc chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, xã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện nêu trên, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện:
 

      Các Sở, ngành có liên quan phối hợp cung cấp số liệu có liên quan đến các tiêu chí của xã, ấp đặc biệt khó khăn do ngành mình quản lý về Ban Dân tộc tỉnh trước 30 tháng 3 hàng năm để phục vụ họp thẩm định cấp tỉnh.


      Cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tiến hành rà soát các xã, ấp hoàn thành mục tiêu thuộc Chương trình 135 theo thời gian và biểu mẫu của Kế hoạch số 05/KH-BDT của Ban Dân tộc tỉnh.


      Phòng Dân tộc các huyện phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, tổng hợp trình UBND cấp huyện báo cáo về Ban Dân tộc (phòng Chính sách Dân tộc) đúng thời gian qui định để tổng hợp, thẩm định và trình UBND tỉnh báo cáo UBDT theo qui định./.


                     Tin, ảnh:Sóc Phin,Phòng CSDT

In bài