Ban chỉ đạo đề án 61

  Trong năm 2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Hội Nông dân) tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo kế hoạch đề ra, cụ thể là chỉ đạo triển khai quán triệt Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020; Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Kết quả đã tuyên truyền được 24.527 cuộc có 858.032 lượt người dự. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng 12 chuyên mục nông dân, nông thôn Trà Vinh, xuất bản 04 tờ tin Hội Nông dân tỉnh với số lượng 4.000 bản phát hành đến chi hội ấp, khóm để tuyên truyền trong sinh hoạt hội để nâng cao nhận thức của các cấp hội và Nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ban chỉ đạo quy chế và dân vận khéo

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐ, ngày 14/8/2015 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Kế hoạch số 18-KH/BDVTU, ngày 29/3/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017”, Kế hoạch số 04-KH/BCĐ, ngày 07/9/2015 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà vinh “Về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà Vinh giai đoạn 2015-2020”, Kế hoạch số 14-KH/BCĐ, ngày 09/3/2017 “Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà Vinh năm 2017” kết hợp với nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và rà soát, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” đang có trên địa bàn, Ban Dân vận Thành ủy-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà Vinh xây dựng Kế hoạch số 15-KH/BDV, ngày 24 tháng 4 năm 2017 “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà Vinh năm 2017”; tham mưu Thành ủy củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà Vinh giai đoạn 2015 – 2020; hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua, phát động thi đua, đăng ký xây dựng mô hình, định hướng mô hình “Dân vận khéo” phải góp phần giải quyết khó khăn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Năm 2017, các ngành đã đăng ký xây dựng 89 mô hình “Dân vận khéo”; trong đó, có 20 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 46 mô hình trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, 18 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh và 05 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Một số mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực:

Ban vận động tuyên truyền Nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”, Tỉnh ủy Trà Vinh có Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 31/10/2008 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 04/10/2011 “Về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”, Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 04/5/2016 “Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”. 

Tổng số người truy cập