Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với việc thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh

[27/09/2017]

Thời gian qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh có sự chuyển biến tích cực, các ngành, các cấp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng, ngừa dịch bệnh được quan tâm thực hiện; các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn được đầu tư đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả; thông tin, tuyên truyền từng bước được cải tiến; phong trào thể dục, thể thao được duy trì và phát triển rộng khắp; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân.

Đảng ủy Quân sự với việc thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh

[18/09/2017]

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự xã hội cơ bản ổn định; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, ngày càng đi vào cuộc sống đã tạo được sự phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân và cả lực lượng vũ trang trong tỉnh. Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được nâng lên, thể hiện tốt trách nhiệm trong tham gia công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh từng bước được cải thiện, làm cho Nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Cấp ủy, chỉ huy các cấp ổn định, luôn được bổ sung theo biên chế. Công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang tỉnh với các ban ngành, đoàn thể địa phương được duy trì hoạt động thường xuyên, đi vào nền nếp. Quan hệ đoàn kết quân - dân luôn được phát huy, quần chúng luôn tin yêu giúp đỡ các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng với việc thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1893-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh

[18/09/2017]

Trong thời gian qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” (Kết luận 114); thực hiện Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết năm 2017 của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Nghị quyết của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng Đảng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2017 và các nghị quyết, kế hoạch, quy chế có liên quan, từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên. Thường xuyên tham mưu, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, ban ngành chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra. Đời sống của Nhân dân từng bước ổn định, ngày càng phát triển, nhiều xã trên địa bàn được công nhận xã nông thôn mới; cơ sở chính trị, phong trào quần chúng không ngừng được củng cố, quốc phòng - an ninh được giữ vững; đảm bảo mối đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết quân-dân. 

Công tác dân vận góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

[10/05/2017]

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 17/01/2017 của Tỉnh ủy Trà Vinh “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các ngành, các cấp, địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tích cực, chủ động kiểm điểm, đánh giá, soi rọi 27 nhận diện và cụ thể hóa thành 82 biểu hiện nhỏ. Trong mối quan hệ giữa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết cần hết sức quan tâm vị trí, vai trò công tác dân vận góp phần đấu tranh, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập huấn xây dựng Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng, đoàn thể

[30/03/2017]

Ngày 07/3/2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ cơ quan thuộc Ban Tổ chức Trung ương tập huấn xây dựng Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cho các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. 

Một số kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2016

[22/03/2017]

Năm 2016 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận gắn với Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt một số kết quả thiết thực.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp với công tác dân vận năm 2016

[19/12/2016]

Đảng bộ Khối doanh nghiệp có 28 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 12 Đảng bộ và 16 chi bộ, trong đó có 25 loại hình doanh nghiệp, 03 loại hình cơ quan là Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế, Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối, hiện toàn Đảng bộ có 1.511 đảng viên. Nhìn chung tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động trong năm 2016 ổn định, an tâm lao động sản xuất, kinh doanh, không xảy ra đình công, lãng công; cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt việc chăm lo quyền lợi của người lao động. Từ đó công tác dân vận đạt những kết quả tích cực.

Đảng ủy Khối Các cơ quan với công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[18/10/2016]

Trên cơ sở Hướng dẫn số 07-HD/BDVTU, ngày 15/10/2013 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan (trước đây là Đảng ủy Dân chính Đảng) đã chỉ đạo cụ thể hóa thành Chương trình hành động số 07-CTr/ĐU và triển khai, quán triệt đến các chi, đảng bộ sở, ban, ngành tỉnh. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt đã triển khai, quán triệt cho 74 đồng chí, gồm ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan, bí thư và phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, trưởng, phó các đoàn thể trực thuộc, đạt 100% kế hoạch. Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức triển khai đến các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được 78 cuộc, có 4.098 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng được tiếp thu, quán triệt, trong đó có 3.598/3.653 đảng viên (đạt 98,9%).

Ban Dân vận Huyện ủy Càng Long với vai trò tham mưu triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[30/09/2016]

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Càng Long có sự góp phần tích cực của Ban Dân vận Huyện ủy trong vai trò tham mưu.

Trà Cú: Một số kết quả nổi bật qua 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp Trung ương Đảng (khóa XI)

[30/09/2016]

3 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” trong toàn hệ thống chính trị huyện Trà Cú, ghi nhận một số kết quả nổi bật.

1234

Tổng số người truy cập