"Tết Quân-Dân" - Mô hình dân vận chính quyền phát huy tốt hiệu quả

[13/02/2018]

Thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành  kèm theo Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 553/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới ban hành kèm theo Quyết định số 1553/QĐ-UBND, ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã quan tâm triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và đạt được nhiều kết quả thiết thực trên từng lĩnh vực cụ thể, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Những thành quả đó, có sự đóng góp tích cực của “Tết Quân – Dân”, một mô hình dân vận chính quyền phát huy tốt hiệu quả. “Tết Quân – Dân” đã được tổ chức liên tục 4 năm (2015, 2016, 2017, 2018), riêng năm 2018 tổ chức tại ấp Hòa Lạc C, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh với chủ đề “Lực lượng vũ trang về với cội nguồn và chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2017

[13/02/2018]

Năm 2017 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, các ngành, các cấp thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý xã hội; các ngành, lĩnh vực được quan tâm đầu tư, các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, công tác thông tin tuyên truyền từng bước được cải thiện; các phong trào thể dục, thể thao được duy trì và phát triển rộng khắp; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo,… tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong Nhân dân. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh,… trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ và ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh: Những đổi mới theo hướng phát huy dân chủ

[18/07/2017]

Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức kỳ họp thứ 4 - khóa IX trong 03 ngày 11, 12 và 13 tháng 7 năm 2017 tại hội trường Tỉnh ủy Trà Vinh. Dự kỳ họp có các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cùng các phóng viên báo, đài dự đưa tin. Đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Kỳ họp thông qua 18 báo cáo, 01 tờ trình, thuyết trình 33 dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điện lực Trà Vinh: Tập huấn công tác dân vận chính quyền góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh

[22/05/2017]

Tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể hóa công tác dân vận chính quyền theo Quyết định 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh”, Công văn số 3013/UBND-TH, ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh “Về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Quyết định số 553/QĐ-UBND “Về việc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020” và Quyết định số 1553/QĐ-UBND, ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh “Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” nhằm cụ thể hóa các nội dung, phương thức thực hiện, Công ty Điện lực Trà Vinh tổ chức tập huấn cho cán bộ, đảng viên, đại diện công nhân, viên chức, lao động về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác dân vận chính quyền góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Công tác dân vận của chính quyền tỉnh Trà Vinh quý I/2017

[22/03/2017]

Công tác dân vận của chính quyền có vị trí rất quan trọng, vì chính quyền là nơi cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đến với dân, nhất là việc ban hành các cơ chế chính sách để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, chất lượng thực thi công vụ, cải cách hành chính đạt nhiều kết quả khả quan.

"Tết Quân-Dân", một phương thức dân vận chính quyền đạt hiệu quả

[28/02/2017]

Thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành  kèm theo Quyết định số 3570-QĐ/TU, ngày 19/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay được thay thế bằng Quyết định số 1893-QĐ/TU, ngày 28/12/2016), Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 553/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới ban hành kèm theo Quyết định số 1553/QĐ-UBND, ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có quan tâm triển khai thực hiện khá tốt công tác dân vận chính quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và đạt được một số kết quả thiết thực trên từng lĩnh vực cụ thể, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong tỉnh. Những thành quả đạt được đó, có sự đóng góp tích cực của các hoạt động “Tết Quân-Dân”, một phương thức dân vận chính quyền đạt hiệu quả. “Tết Quân-Dân” đã được tổ chức liên tục 3 năm (2015, 2016, 2017), riêng năm 2017 tổ chức tại ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè là quê hương của Nữ liệt sỹ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Út (Út Tịch).

Công tác dân vận của chính quyền, những nội dung cụ thể hóa

[21/02/2017]

Thời gian qua, cán bộ, công chức được phân công phụ trách công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương gặp khó khăn trong quá trình cụ thể hóa công tác dân vận của chính quyền do mấy nguyên nhân sau đây: (1) không nắm vững nội dung công tác dân vận của chính quyền; (2) không cụ thể hóa nội dung công tác dân vận vào nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi mình công tác; (3) không nghiên cứu tiếp cận chủ trương, chính sách, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác dân vận với ngành Y tế

[26/12/2016]

Sau khi ký kết Chương trình phối hợp số 54-CTrPH/BDV-SYT, ngày 12/03/2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Sở Y tế tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, các nội dung cơ bản của Chương trình phối hợp số 74/CTr-BDVTW-BYT, ngày 12/12/2014 của Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế và Hướng dẫn số 37-HD/BDVTW, ngày 04/02/2015 của Ban Dân vận Trung ương đến cán bộ dân vận, đội ngũ y, bác sĩ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, y, bác sĩ theo phương pháp “Dân vận khéo”.

Công tác dân vận chính quyền, những bước chuyển biến

[19/12/2016]

Trà Vinh là tỉnh có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy khá hoàn chỉnh, là vùng kinh tế trọng điểm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh có 07 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố với 106 xã, phường, thị trấn (85 xã, 10 phường, 11 thị trấn); dân số trên 01 triệu người, có 03 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa (trong đó dân tộc Khmer chiếm 32%), diện tích tự nhiên 2.341,2 km2, với 65 km bờ biển nằm giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 9 tháng đầu năm 2016 đạt 8,12%, tổng thu ngân sách ước đạt 2,914 tỷ đồng, văn hóa-xã hội có nhiều tiến độ, đời sống Nhân dân không ngừng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,05%/năm, quốc phòng-an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, thông tin, tuyên truyền, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt, việc phát huy dân chủ của Nhân dân đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực đời sống, văn hóa, xã hội, từ đó góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Trà Vinh sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư (khóa XI)

[28/11/2016]

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, bên cạnh những thuận lợi còn đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của toàn Đảng bộ, quân, dân tỉnh nhà, triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2016 của Tỉnh ủy đạt được một số kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 9 tháng đầu năm 2016 đạt 8,12%, tổng thu ngân sách ước đạt 2,914 tỷ đồng, văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân không ngừng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,05%/năm, các chính sách, Chương trình mục tiêu Quốc gia của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chính sách dân tộc-tôn giáo được Đảng và Nhà nước quan tâm, đời sống đồng bào dân tộc từng bước ổn định và ngày càng phát triển, nhiều xã nông thôn mới được công nhận, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, dân chủ ở cơ sở được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước,...

12

Tổng số người truy cập