Để góp phần nâng chất lượng cán bộ Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng đoàn thể ấp, khóm

[21/02/2018]

Đánh giá tình hình cán bộ Ban Công tác Mặt trận và Chi hội các đoàn thể ấp, khóm trên địa bàn huyện Duyên Hải chưa phải là đảng viên còn nhiều có ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy chỉ đạo công tác phát triển Đảng đạt một số kết quả cụ thể.

Ban Dân vận Huyện ủy Trà Cú tiếp tục thực hiện chuyên đề nâng chất lượng chi hội

[23/01/2018]

Năm 2016, Ban Dân vận Huyện ủy Trà Cú thực hiện chuyên đề nâng chất lượng chi hội đoàn thể yếu, trung bình lên khá, tiên tiến đạt một số kết quả phấn khởi, mang lại hiệu hiệu quả thiết thực. Phát huy sáng kiến đó, năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy Trà Cú tiếp tục nâng chất lượng chi hội lên một bước cao hơn.


Hoạt động chi, tổ hội đoàn thể ở cơ sở qua đánh giá năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[25/04/2017]

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, chương trình công tác năm 2017, Tỉnh ủy đã đánh giá hoạt động của một số đoàn thể ở cơ sở hiện nay có nhiều ưu điểm và hạn chế, yếu kém. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã rà soát, đề xuất tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên khắc phục bằng một số giải pháp cụ thể. 


Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

[25/04/2017]

Công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ra đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở cơ sở rất quan trọng. Thời gian qua, công tác này đạt một số kết quả cụ thể, tạo chuyển biến tốt về mặt nhận thức và hoạt động. Nhưng cũng còn đó nhiều hạn chế, tồn tại cần đổi mới, nâng cao chất lượng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Những hạn chế và kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

[12/04/2017]

Qua 3 năm triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI)” Ban Dân Vận, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh có các văn bản chỉ đạo, quán triệt và cụ thể hóa việc thực hiện đạt một số kết quả tiêu biểu, nhưng bộc lộ một số mặt hạn chế như sau:

Chi hội Cựu chiến binh ấp số 2 xã Mỹ Cẩm đi đầu trong "Phong trào Cựu chiến binh gương mẫu"

[22/03/2017]

Chi hội Cựu chiến binh ấp số 2 xã Mỹ Cẩm huyện Càng Long có 78 hội viên (9 nữ, 11 đảng viên), chia làm 5 phân hội, là chi hội dẫn đầu phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Cẩm, nhiều năm được Hội Cựu chiến binh huyện khen thưởng chi hội vững mạnh xuất sắc. Năm 2015, là chi hội tiêu biểu trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động

[28/02/2017]

Sau khi tiến hành rà soát thực tế và trên cơ sở báo cáo của Ban Dân vận huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đánh giá chung về chất lượng hoạt động của một số chi, tổ hội đoàn thể chính trị-xã hội tại ấp, khóm năm 2016 còn một vài hạn chế về công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp; chất lượng sinh hoạt của chi, tổ hội nhiều nơi chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý đoàn viên, hội viên có mặt thiếu chặt chẽ; cán bộ chi, tổ hội một vài đoàn thể hạn chế về trình độ và năng lực tổ chức, điều hành. Nguyên nhân của những hạn chế đó là do: Một số cấp ủy ở cơ sở chưa quan tâm công tác cán bộ đoàn thể; công tác tạo nguồn cán bộ chi, tổ hội có trình độ, năng lực điều hành, quản lý đang gặp khó khăn; hoạt động của chi, tổ hội chưa thu hút đoàn viên, hội viên; công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

[21/02/2017]

Kiểm điểm năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh xác định: “Phương thức, nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội có mặt chậm đổi mới, chất lượng chưa cao, từng lúc từng nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu biện pháp khắc phục từ nay đến những năm tiếp theo như sau: (1) cải tiến phương pháp quản lý đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị-xã hội, thực hiện tốt Quy định 784, Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 26; (2) cụ thể hóa việc đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động, triển khai, phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách do Mặt trận, đoàn thể thực hiện; (3) nâng chất lượng chi, tổ hội, phân hội và đoàn viên, hội viên, đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và chi, tổ hội; (4) đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức phát động thi đua của Mặt trận, đoàn thể vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vừa đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; (5) nâng cao chất lượng công tác dự báo, dự đoán, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội tích cực trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; (6) tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ làm công tác dân vận theo hướng cụ thể hóa việc đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của Mặt trận, đoàn thể. 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể giám sát chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới

[21/02/2017]

Năm 2016, công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới, mà cụ thể là công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đạt những kết quả cơ bản, quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh” phát triển sâu rộng, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân để hoàn thành các tiêu chí về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,…

Một cách thức đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động

[25/01/2017]

Trong các đoàn thể chính trị-xã hội, công đoàn là một tổ chức tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động. Đây là lực lượng tạo nhiều thuận lợi cho công đoàn các cấp thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác vận động, tập hợp đoàn viên. 

12345...

Tổng số người truy cập