Cở chữ: 05:31 PM,11/12/2015
Trà Vinh: 05 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Qua 05 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” tỉnh Trà Vinh có nhiều khởi sắc. Tình hình sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp có bước phát triển; cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước nâng cao; nhìn chung Nhân dân đồng tình và ủng hộ những nội dung chỉ đạo trong Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 


Từ năm 2010 đến nay toàn tỉnh đã triển khai 31.542 cuộc, có 128.881 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đến dự; tổ chức 6.492 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và 304 cuộc hội thảo đầu bờ, tư vấn về dạy nghề cho trên 9.450 cuộc, giới thiệu việc làm 968 buổi, có 119.355 lượt   hội viên nông dân dự; tổ chức 969 lớp dạy nghề cho 21.965 lượt người, kết quả có 70% lao động qua học nghề được giải quyết việc làm; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân của 8/8 huyện, thành phố đạt kết quả tốt, đến nay tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh hiện có trên 8,9 tỷ đồng; vận động cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX). Hiện toàn tỉnh có 2.155 tổ hợp tác, với 47.531 thành viên; thành lập 17 câu lạc bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 17 xã điểm nông thôn mới của tỉnh; có 187.985 lượt hộ hội viên, nông dân được công nhận và tái công nhận gia đình văn hóa; hội viên nông dân tham gia đóng góp hơn 1,32 tỷ đồng, huy động hàng trăm ngàn lực lượng và gần 90.000 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa 404,8 km đường nông thôn, nạo vét và đào mới 684,3 km kênh thủy lợi nội đồng; xây dựng và sửa chữa 111 cầu, cống, 137 phòng học, 13 công trình điện, cất 174 căn nhà tình thương… Toàn tỉnh có 13 xã đạt tiêu chí xã Nông thôn mới. 

Tuy nhiên, 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh còn một số hạn chế nhất định: Công tác tuyên truyền, quán triệt trong nội bộ, Nhân dân, nhất là nông dân chưa được đồng bộ; việc cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của tỉnh thành chương trình, đề án, vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW còn chậm; công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với các sở, ngành thực hiện nội dung liên tịch theo chỉ đạo của Trung ương còn gặp một số khó khăn do thiếu sự chỉ đạo theo hệ thống của Bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ đầu tư từ ngân sách đối với một số nội dung đề ra chưa đảm bảo theo yêu cầu, hỗ trợ vốn Quỹ hỗ trợ nông dân còn ở mức thấp; vai trò chủ thể, trách nhiệm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới chưa được phát huy đầy đủ,…

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Trà Vinh xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”: Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai tuyên truyền và thực hiện đề án; hoạt động của hội luôn được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương và hướng về cơ sở; đẩy mạnh và nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm chức năng của Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp mạnh về tổ chức, vững về chính trị, thống nhất về hành động; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động đối với các đơn vị ký kết; tăng cường tổ chức và phối hợp thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khóa X) về Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết định kỳ, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo từng giai đoạn. Tổ chức hội được củng cố và kiện toàn, chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên, thật sự là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân, góp phần vào công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đại bộ phận cán bộ, hội viên nông dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước./.

Bài: Bạch Huệ

Tổng số người truy cập