Cở chữ: 04:51 PM,22/05/2017
Công tác dân vận góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”, Tỉnh ủy Trà Vinh có Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 31/10/2008 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 04/10/2011 “Về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”, Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 04/5/2016 “Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”. 


Năm 2011, với xuất phát điểm thấp, hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đời sống và thu nhập của nông dân còn gặp khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao (chiếm 20,13%); thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 19,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt chiếm 91,5%; sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm 94,8%; hố xí hợp vệ sinh chiếm 29,6%; mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới của các xã lúc đầu còn thấp, bình quân toàn tỉnh đạt 4,9 tiêu chí/xã, trong khi đó, nguồn lực đầu tư của Trung ương còn hạn chế, nguồn lực của tỉnh không nhiều để đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trước tình hình đó, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; sự phối hợp có hiệu quả trong tổ chức thực hiện giữa các cấp, các ngành và địa phương đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng về thủy lợi, điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở dân cư,… phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh khu vực nông thôn được đưa vào sử dụng, đã góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Xác định công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới chủ yếu là tuyên truyền, vận động nên các ngành, các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, đã làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả thời gian qua, đã tuyên truyền trên 27.285 cuộc, với 862.234 lượt người tham dự. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu xoay quanh 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới; các cơ chế chính sách liên quan đến chương trình; 06 nội dung ấp nông thôn mới, 08 tiêu chuẩn hộ gia đình nông thôn mới,... Bên cạnh đó, Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể còn tổ chức lồng ghép nhiều cuộc tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới như: Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức nâng cao hình thức sinh hoạt chuyên đề gắn với nâng chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi, tổ hội; tổ chức 14 lớp tập huấn về kinh tế hộ sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị kinh tế thị trường cho 959 học viên là cán bộ, đoàn viên, hội viên Mặt trận, đoàn thể các cấp tại 18 xã điểm xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức lồng ghép cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao thu nhập, định hướng lại hình thức tổ chức sản xuất; tổ chức hội thi “Nông dân với môi trường xanh, sạch, đẹp”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tuyên truyền xây dựng gia đình “05 không, 03 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đoàn Trà Vinh với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Hội Cựu chiến binh, với phong trào “Nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế gia đình; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; chăm lo giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống; xóa nhà tạm trong cựu chiến binh,... Từ đó, công tác dân vận đã góp phần tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong tổng số 85 xã được tỉnh chọn xây dựng nông thôn mới, hiện có 23 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới; 13 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 49 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. Có 137.289 hộ đạt chuẩn hộ nông thôn mới, chiếm 61,47% trên tổng số hộ phát động; 197/682 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới, chiếm 28,88% trong tổng số ấp. Về giao thông nông thôn, nhiều địa phương đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân, công ty, doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng đường bêtông, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất để làm đường, từ đó hệ thống giao thông có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, cụ thể trên địa bàn 85 xã các tuyến đường liên xã được nhựa hóa đúng theo quy định, đạt 92%; đường liên ấp được nhựa hóa, bêtông hóa, đạt 55,6%; các tuyến đường ngõ, xóm được bêtông hóa, đạt 44,7% và đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đạt 29,5%. Về thủy lợi, được sự hỗ trợ của Trung ương, địa phương, Ban Chỉ đạo các xã đã vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu,... phục vụ cho nạo vét, đào mới các tuyến kinh trên địa bàn các xã, hiện có 4.217 km tuyến kênh (trong đó, có 547,29 km kênh cấp I; 1.601,38 km kênh cấp II; 2.069,11 km kênh cấp III); kiên cố được 1.434/2.220 cống bọng trên địa bàn 85 xã, đạt 64,6%, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về điện nông thôn, 100% xã có điện lưới quốc gia, trong đó có 263.000 hộ sử dụng điện an toàn, đạt 98,4%. Về cơ sở vật chất văn hóa, đã đầu tư trên 300 công trình cơ sở vật chất các loại; có 40/85 nhà văn hóa xã cơ bản đạt chuẩn, chiếm 47%; 243/680 nhà văn hóa ấp đạt chuẩn, chiếm 35,7%; 25 sân vận động ở các xã phục vụ nhu cầu hoạt động thể dục, thể thao của địa phương,... Có thể nói, nhờ làm tốt công tác dân vận, thực  hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, người dân đã tự nguyện tham gia các phong trào xây dựng cổng ngõ sạch, làm cầu đường nông thôn, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, xóa nhà tạm bợ, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công lao động,… góp phần làm đổi mới bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phương hướng sắp tới có những vấn đề đặt ra về đổi mới công tác dân vận góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện nay: 

Đổi mới công tác dân vận phải gắn liền với phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nhất là thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân biết, dân kiểm tra”. Trong xây dựng nông thôn mới, Dân vận, Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục xác định và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, xem đây là một nhiệm vụ chính trị, thường xuyên của các ngành, các cấp để huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia; chú trọng tuyên truyền thi đua xây dựng nông thôn mới đến từng cá nhân, tổ chức, hộ gia đình bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực để người dân thấy được trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình. Vì vậy, Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể phối hợp với các ngành chức năng phát động toàn xã hội thi đua xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao nhận thức và xác định tầm quan trọng của mình trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống chính trị, cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ chủ chốt các cấp phải chủ động làm tốt công tác tư tưởng cho người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Thảo luận, đối thoại dân chủ với những hình thức, nội dung, cách làm cụ thể, thiết thực sẽ “khai thông” tư tưởng của Nhân dân. 

  Tổ chức cho Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng đề án, xây dựng quy hoạch và triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đây là khâu không thể thiếu, bởi trách nhiệm của các chủ thể phải cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; mặt khác sẽ phát huy được trí tuệ, sự góp ý chân thành, đúng đắn, kịp thời của Nhân dân. Làm cho việc xây dựng nông thôn mới phải là một công trình của tập thể, tự nguyện, tự giác của người dân; qua đó có những điều chỉnh, bổ sung về thiết kế, phương thức, biện pháp tiến hành phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân. Các nguồn lực đóng góp của Nhân dân cũng như Nhà nước đầu tư đều phải được công khai cho Nhân dân biết, để Nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động về tài chính, xây dựng cơ sở vật chất,… trong xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các chương trình phục vụ kinh tế nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ, thủy lợi, nhà văn hóa,…

Coi trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các phong trào về xây dựng nông thôn mới. Giúp cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị có thêm những tri thức, kinh nghiệm, cách làm hay cả về nội dung, phương thức tiến hành cũng như nắm được những hạn chế, vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” của Mặt trận Tổ quốc; phong trào xây dựng gia đình “05 không, 03 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của Tỉnh đoàn; phong trào “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao thu nhập, định hướng lại hình thức tổ chức sản xuất” của Hội Nông dân; phong trào “Nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”của Hội Cựu chiến binh./.

                                                                                                     Bài: Kim Hiền

Tổng số người truy cập