Phổ biến kiến thức

         Nhằm triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, ngày 30/3/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 678/SKHĐT-TTXT về việc tuyên truyền, phổ biến “ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đàu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2016”.

Tổng số người truy cập