Tin khác

        (TBTCO) - Bộ KH&ĐT tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, các vấn đề cơ chế để "vẽ ra thật rõ đường đi cải cách", tìm ra các nút thắt cần tháo gỡ, tổng hợp trả lời kịp thời, đầy đủ các kiến nghị của chủ đầu tư, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT.

Tin Đảng - Đoàn thể

Thư ngỏ(25/11/2016)

      Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh gửi Thư ngỏ đến Dồng chí, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, ccas doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã họi, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh dã quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội...

Phổ biến kiến thức

      Ban Quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) vừa ban hành Công văn số 51/BQLKKT - TNMT ngày 22/02/2016 về việc phổ biến các Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng số người truy cập