Thông tin một số đề án, dự án trong quy hoạch phát triển ngành

1/ Tên dự án: 
   Đề án Cải tạo, nâng cấp chuẩn hóa trường lớp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và đạt tiêu chí trường học về xây dựng xã, huyện nông thôn mới.
   + Mục tiêu:
    Lập kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng trường học đạt mức chất lượng tối thiểu, tăng dần số trường học đạt chuẩn quốc gia theo khả năng huy động nguồn lực của địa phương, phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới của tỉnh đến năm 2020.
   + Lĩnh vực: Phát triển ngành, theo mục tiêu đến năm 2020.
   + Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2020
   + Tổng mức đầu tư: 159.000.000.000 đồng
   + Nguồn vốn: Từ ngân sách Nhà nước

2/ Tên dự án
    Đề án xây dựng phòng học cho mẫu giáo và nhà trẻ giai đoạn 2016-2020

   + Mục tiêu:

   Lập kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học cho giáo dục mầm non theo hướng trường học đạt mức chất lượng tối thiểu, tăng dần số trường học đạt chuẩn quốc gia theo khả năng huy động nguồn lực của địa phương, phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020

   + Lĩnh vực: Phát triển ngành, theo mục tiêu đến năm 2020.
   + Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2020
   + Tổng mức đầu tư: 151.000.000.000 đồng
   + Nguồn vốn: Từ ngân sách Nhà nước