Một số dự án đang thực hiện

1/ Đầu tư  xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường THPT Hồ Thị Nhâm, huyện Càng Long
   + Loại đề án: Dự án đầu tư xây dựng 
   + Thời gian thực hiện: Năm học 2016-2017
   + Tổng mức đầu tư: 2.740.042.678 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


2/ Đầu tư  xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường THPT Dân Thành, huyện Duyên Hải
   + Loại đề án: Dự án đầu tư xây dựng 
   + Thời gian thực hiện: Năm học 2016-2017
   + Tổng mức đầu tư: 2.767.240.114 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


3/ Đầu tư sửa chữa, xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường THPT TP Trà Vinh
   + Loại đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
   + Thời gian thực hiện: Năm học 2016-2018
   + Tổng mức đầu tư: 2.682.266.000 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


4/ Đầu tư sửa chữa, xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường PT DTNT THCS Châu Thành
   + Loại đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
   + Thời gian thực hiện: Năm học 2016-2018
   + Tổng mức đầu tư: 2.651.658.000 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


5/ Đầu tư sửa chữa, tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường PT DTNT THCS-THPT Trà Cú.(GĐ2)
   + Loại đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
   + Thời gian thực hiện: Năm 2016-2018
   + Tổng mức đầu tư: 2.522.433.000 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


6/ Đầu tư sửa chữa, xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, huyện Càng Long.
   + Loại đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
   + Thời gian thực hiện: Năm 2016-2018
   + Tổng mức đầu tư: 2.753.870.000 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


7/ Đầu tư sửa chữa, xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường THPT Nguyễn Văn Hai, huyện Càng Long.
   + Loại đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
   + Thời gian thực hiện: Năm 2016-2018
   + Tổng mức đầu tư: 7.340.631.000 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


8/ Đầu tư sửa chữa, xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường THPT Tiểu Cần huyện Tiểu Cần.
   + Loại đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
   + Thời gian thực hiện: Năm 2016-2018
   + Tổng mức đầu tư: 8.900.443.000 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


9/ Đầu tư sửa chữa, xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường PT DTNT Tỉnh.
   + Loại đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
   + Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017
   + Tổng mức đầu tư: 1.766.742.000 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


10/ Đầu tư  xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường THPT Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần.
   + Loại đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
   + Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017
   + Tổng mức đầu tư: 1.086.119.000 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


11/ Đầu tư sửa chữa, xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường THPT Cầu Quan, huyện Tiểu Cần.
   + Loại đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
   + Thời gian thực hiện: Năm 2016-2018
   + Tổng mức đầu tư: 4.886.503.000 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


12/ Đầu tư sửa chữa, xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường THPT Đại An, huyện Trà Cú.
   + Loại đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
   + Thời gian thực hiện: Năm 2016-2018
   + Tổng mức đầu tư: 2.552.946.000 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước


13/ Đầu tư sửa chữa, xây dựng tạo cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc dạy và học tại Trường THPT Hàm Giang.
   + Loại đề án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật 
   + Thời gian thực hiện: Năm 2016-2018
   + Tổng mức đầu tư: 11.074.335.000 đồng
   + Nguồn vốn: Ngân sách nhà nướcCác bài viết khác:
Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu trường THPT Dân Thành [19/04/2016]
Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu trường THPT Tập Ngãi [19/04/2016]
<<  <  1  >>  >>