Phòng chính trị tư tưởng

 * Chức năng:
   Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên, công tác giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế trường học.
 * Nhiệm vụ:
   - Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn năm, quý, tháng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đã đề ra;
   - Trình Giám đốc Sở phê duyệt:
    + Các văn bản, chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống;
    + Các hoạt động giáo dục thể chất ngoại khóa và y tế trường học;
    + Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường cho học sinh, sinh viên từ bậc học mầm non đến cao đẳng;
    + Chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành;
   - Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc:
    + Phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan công tác giáo dục thể chất ngoại khoá và y tế trường học,vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và công tác chữ thập đỏ trong nhà trường;
    + Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị xã hội, các ngành, các địa phương và các cơ sở giáo dục tổ chức và theo dõi các hoạt động liên quan đến tình hình đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động Đoàn, Đội trong nhà trường;
    + Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến sinh viên, học sinh;
    + Theo dõi, hướng dẫn các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường học. Tổng hợp, thống kê công tác phát triển Đảng, Đoàn, Đội trong học sinh, sinh viên;
    + Tổ chức giao lưu văn hóa với học sinh, sinh viên trong và ngoài nước;
    + Tham gia xây dựng kế hoạch công tác và theo dõi các hoạt động giáo dục thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác giáo dục đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên;
    + Tham gia công tác nghiên cứu các đề tài khoa học và tham gia đoàn thanh tra toàn diện theo quy định;
    + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

* Nhân sự:


       1. Ông Phan Việt Kha

Chức vụ/chức danh: P.Trưởng phòng

ĐT:  0294.867725

        Email:phanvietkha@sgdtravinh.edu.vn

 

2. Ông Nguyễn Minh Tân

Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

ĐT:  0294.867725

Email:nguyenminhtan@sgdtravinh.edu.vn


        3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

       Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

       ĐT: 0294.867725