Phòng Giáo dục tiểu học

* Chức năng: 


Giúp Giám đốc Sở GDĐT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục Tiểu học kể cả công tác giáo dục thể chất và y tế học đường trong nhà trường thuộc cấp học trên địa bàn tỉnh.


* Nhiệm vụ:


- Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo Quy chế trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục tiểu học đã ban hành.


- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, các văn bản khác về giáo dục tiểu học. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi văn bản được phê duyệt.


- Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Phòng Giáo dục & Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục tiểu học theo quy định của pháp luật và Bộ Giáo dục và Đào tạo.


- Hướng dẫn các Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện - thành phố thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên, từng năm học cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học.


- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bậc tiểu học trong phạm vi quản lý của tỉnh.


- Phối hợp với Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục đánh giá chất lượng giáo dục cấp tiểu học.


- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật. 


- Theo dõi tổng hợp, đánh giá tình hình về giáo dục tiểu học trong tỉnh trong từng thời kỳ, học kỳ và năm học. Đề xuất các biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học.


- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các phòng có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách và qui hoạch đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học.


- Tổ chức phổ biến và ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục tiểu học; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ tiểu học.


- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động đối với cơ sở giáo dục tiểu học có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục này theo quy định của pháp luật.


- Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục.


- Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục tiểu học theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.


- Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục tiểu học.


- Phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở, các ngành và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục tiểu học.


-  Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện - thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học theo phân cấp.


- Tổ chức chỉ đạo, thực hiện công tác y tế trường học trong toàn ngành theo nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh qui định. 


- Tổ chức chỉ đạo, thực hiện các hoạt động trong học sinh tiểu học (công tác giáo dục thể chất và các công tác khác có liên quan đến học sinh tiểu học) theo nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh qui định.


- Tổng hợp đánh giá tình hình nhập học và chất lượng học tập của học sinh theo thời kỳ và hằng năm của cấp học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí về chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời, đúng qui định tài chính.


- Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học được thừa lệnh Giám đốc Sở ký thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối (trong những cuộc họp về công tác giáo dục tiểu học) đến các đơn vị có liên quan.


* Nhân sự:


  1. Ông Nguyễn  Đình Bá

Chức vụ/chức danh: Phó Trưởng phòng

ĐT:  0294.3866639

Email: nguyendinhba@sgdtravinh.edu.vn


        2. Ông Huỳnh Tấn Minh

Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

ĐT:  0294.3866639

        Email: huynhtanminh@sgdtravinh.edu.vn


        3. Ông Thạch Thanh Hiền

Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

ĐT:  0294.3866639


        4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

ĐT:  0294.3866639