Chức năng nhiệm vụ của Sở GDĐT Tỉnh Trà Vinh

I. Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhận của lãnh đạo Sở Giáo dụcvà Đào tạo:
1. Ông Nguyễn Thành Nguyện
   Giám đốc Sở Giáo  dụcvà Đào tạo
   Điện thoại: 0294.3863042
   Email:nguyenthanhnguyen@sgdtravinh.edu.vn 
  Trực tiếp phụ trách các công tác sau:
    - Giáo dục trung học; Công tác tổ chức; Công tác thanh tra;  Kế hoạch - Tài vụ - Xây dựng cơ bản; Phổ cập giáo dục & Xóa mù chữ; Thi đua khen thưởng; Chỉ huy trưởng đội tự vệ cơ quan.
    - Trưởng Ban chỉ đạo các dự án THPT. 2;THCS vùng khó khăn nhất giai đoạn 2; Đề án dạy ngoại ngữ trong nhà trường.
     - Chỉ đạo cải cách hành chính; Thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.
     - Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.
     - Chủ tài khoản.


2. Ông Thạch Tha Lai
   Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
   Điện thoại: 0294.3867597
   Email:thachthalai@sgdtravinh.edu.vn 
   Giúp Giám đốc điều hành công việc chung của ngành.
   Phụ trách trực tiếp công tác sau:
     - Giáo dụcdân tộc; dạy học chữ khmer và chữ Pali trong và ngoài nhà trường.
     - Công tác khảo thí, quản lý chất lượng giáo dục.
     - Phụ trách Dự án song ngữ (dạy học trên cơ sở tiếng mẹ đẻ); Dựán phát triển các trường Dân tộc nội trú trong tỉnh.
     - Công tác công đoàn cơ sở cơ quan; công tác Đoàn, Đội trường học; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với học sinh, sinh viên.
     - Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.
     - Chủ tài khoản ủy quyền. 


3. Bà Tăng Thị ngọc Mai
  Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
  Điện thoại:  0294.3865313
  Email:tangthingocmai@sgdtravinh
  - Giúp Giám đốc điều hành công việc chung của ngành.
  - Trực tiếp phụ trách các công tác: Giáo dục Mầm non, Giáodục Tiểu học.
  -  Công tác Dân vận cơ quan.
  - Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.
  - Phụ trách phối hợp với Room to Read tổ chức tư vấn nữ sinh và thư viện trường học do tổ chức này tài trợ.


4. Bà Nguyễn Thị Bạch Vân
  Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
  Điện thoại:  0294.3867722
  Email:nguyenthibachvan@sgdtravinh.edu.vn 
  -  Giúp Giám đốc điều hành công việc chung của ngành.
  -  Trực tiếp phụ trách các công tác: Giáo dục thường xuyên, Giáodục chuyên nghiệp.
  - Công tác Công nghệ thông tin, phụ tráchBan biên tập trang thông tin điện tử cơ quan.
  -  Công tác Văn Phòng Sở; phụ trách phát ngôn của Sở GD-ĐT.
  -  Công tác nữ công; bình đẳng giới.
  -  Phối hợp với các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ về giáo dục và đào tạo. 


II. Thông tin cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:
    1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào  tạo:
    a) Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và  Đào tạo:
     - Lãnh đạo Sở:  Gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
     - Các phòng  chuyên môn, nghiệp vụ:
       + Văn phòng.
       + Thanh tra.
       + Phòng Tổ chức  cán bộ.
       + Phòng Kế hoạch  tài chính.
       + Phòng Chính trị tư tưởng.
       + Phòng Giáo dục  mầm non.
       + Phòng Giáo dục  tiểu học.
       + Phòng Giáo dục  trung học.
       + Phòng Giáo dục  dân tộc - Giáo dục  thường xuyên - Giáo dục  chuyên nghiệp
       + Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng - Công  nghệ thông tin.


   b) Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào:
   - Sở Giáo dụcvà  Đào tạo Trà Vinh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, có  chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện chức năng quản  lý nhà nước về giáo dục vàđào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung  giáo dục vàđào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục;  tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi  cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chấtlượng giáo dục và đào tạo.
   - Sở Giáo dục và  Đào tạo Trà Vinh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của  Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về  chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   - Chủ trì, phối  hợp với các cơ quan có liên quan trìnhỦy bân nhân dân tỉnh: Dự thảo quy hoạch,  kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, dự án, đề án, biện pháp tổ  chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, quyết định,chỉ thị  về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh để phát  triển giáo dục. Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở  giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội  đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. Dự thảo các quy định  về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các  đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban  nhân dân huyện - thành phố và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy  ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực giáo dục.
   - Chủ trì, phối  hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo các quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể,  chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự  tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung cấp chuyên  nghiệp; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú; trung tâm  giáo dục thường xuyên; trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp; trường bồi  dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh (nếu có); trung tâm ngoại ngữ, tin học và  các cơ sở giáo dục khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban  nhân dân tỉnh. Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các Sở có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện - thành phố.
   - Tuyên truyền,  phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế  hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục sau khi được cơ  quan có thẩm quyền phê duyệt.
   - Hướng dẫn, tổ  chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra công tác chuyên môn nghiệp vụ các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu,  chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét  duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập  giáo dục, chống mù chữ,xây dựng xã hội học tập trên địa bàn và các hoạt động  giáo dụckhác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   - Quyết định mở  ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường trung cấp  chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   - Quyết định cho  phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   - Hướng dẫn xây  dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện  sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
   - Tổ chức ứng  dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục;  tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu  khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ  được giao.
   - Tổ chức xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn tỉnh.
   - Giúp Ủy ban  nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo  dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa bàn tỉnh Trà Vinh; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo  dục ở địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định của pháp luật.
   - Phối hợp với  Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước  ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân  nước ngoài theo quy định của pháp luật.
   - Giúp Ủy ban  nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc  ngoài nước theo quy định của pháp luật.
   - Thực hiện hợp  tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân  dân tỉnh.
   - Hướng dẫn, tổ  chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các  nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; kiểm tra việc thực  hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
   - Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí  việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở hàng năm;  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc  đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc  tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện  chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và  công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.
   - Quy địnhcụ thể  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục  trực thuộc Sở; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc  Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hội đồng  quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở  giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân  tỉnh, bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh.
   - Chủ trì, phối  hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức  kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo  dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán  chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được  cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho  giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng  ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục trên  địa bàn tỉnh.
   - Giúp Ủy ban  nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc  bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo,  công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, việc đào  tạo gắn với nhu cầu xã hội đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo  quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   - Thực hiện cải  cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng  phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có  liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
   - Thực hiện  thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức  và hoạt động giáo dục của địa phương với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và  Đào tạo.
   - Quản lý tài  chính, tài sản,cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của  UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.


  c) Thông tin cơ quan và lãnh đạo các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo:
  - Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo:
      ĐC: Số 14 -  Đường 19/5 - Phường 1 - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.
      ĐT: 0294.3862330 - 0294.3867538.
      Fax: 0294.3865059.
      Email:vanphong.sotravinh@moet.edu.vn,vanphongso@sgdtravinh.edu.vn 


  - Văn phòng:
       Bà Lê Kim Hương, Phó Chánh văn phòng, ĐT: 0294.862330, Email:lekimhuong@sgdtravinh.edu.vn


  -  Thanh tra:
  + Ông Nguyễn  Quốc Phương, Chánh thanh tra,ĐT: 0294.3867342, Email: nguyenquocphuong@sgdtravinh.edu.vn 
      + Ông Trần Văn Em, Phó Chánh thanh tra, ĐT:0294.3867342, Email:tranvanem@sgdtravinh.edu.vn 


   -  Phòng Tổ chức cán bộ:
      + Ông Phan Văn Ly Băn, Trưởng phòng, ĐT: 0294.3864305, Email:phanvanlyban@sgdtravinh.edu.vn 
      + Ông Thạch Thành Trung, Phó Trưởng phòng, ĐT: 0294.3864305, Email:thachthanhtrung@sgdtravinh.edu.vn 
 
  -  Phòng Kế hoạch tài chính:
     + Ông Tăng Phương Quang, Phó Trưởng phòng, ĐT: 0294.3864324, Email:tangphuongquang@sgdtravinh.edu.vn

      + Bà Châu Thị Thanh Diệu, Kế toán trưởng, ĐT: 0294.3864324, Email:chauthithanhdieu@sgdtravinh.edu.vn

  

  -  Phòng Giáo dục mầm non:
     + Bà Dương Thị  Thanh Loan, Trưởng phòng, ĐT: 0294.3864304, Email:duongthithanhloan@sgdtravinh.edu.vn 

     + Bà Trần Thị Tuyết Hương, P.Trưởng phòng, ĐT:0294.3864304, Email:tranthituyethuong@sgdtravinh.edu.vn

  

   -  Phòng Giáo dục tiểu học:
      + Ông Nguyễn  Đình Bá, Trưởng phòng, ĐT: 0294.3866639, Email:nguyendinhba@sgdtravinh.edu.vn


   -  Phòng Giáo dục trung học:
      + Ông Lê Tiến  Dũng,  Trưởng phòng,  ĐT: 0294.3865451, Email:letiendung@sgdtravinh.edu.vn 
      + Ông Đinh Thái Vĩnh Trà, Phó Trưởng phòng, ĐT: 0294.3865451, Email:dinhthaivinhtra@sgdtravinh.edu.vn 

  + Ông Nguyễn Thanh Phong,Phó Trưởng phòng,ĐT: 0294.3865451,Email:nguyenthanhphong@sgdtravinh.edu.vn 


   -  Phòng Giáo dục dân tộc, Giáo dục thường xuyên – Giáo dục chuyên nghiệp:
      + Ông Nguyễn Thanh Hiền, Trưởng phòng, ĐT: 0294.3865058, Email:nguyenthanhhien@sgdtravinh


    -  Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng – Công nghệ thông tin:
      + Ông Lê Công An,  Phó Trưởng phòng, ĐT: 0294.3867723, Email:lecongan@sgdtravinh.edu.vn 
      + Ông Châu Chí Quang,  Phó Trưởng phòng, ĐT:0294.3867723, Email:chauchiquang@sgdtravinh.edu.vn 


    -  Phòng Chính trị tư tưởng:
      + Ông  Phan Việt Kha,  Trưởng phòng,  ĐT: 0294.3867725, Email:phanvietkha@sgdtravinh.edu.vn


III. Thông tin cơ quan và lãnh đạo các đơn  vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:
   1. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh:
     ĐC: Đường Phạm  Ngũ Lão - Khóm 2 - Phường 1 -TP Trà Vinh - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3852206.
     Email:dtnttravinh@sgdtravinh.edu.vn  
     - Bà Thạch Thị SaRaHuy, Hiệu trưởng
     - Ông Hồ Chí Dũng, Phó Hiệu trưởng
     - Bà Trần Thị Ngọc Mỹ, Phó Hiệu trưởng
   
    2.  Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Thiện Thành:
     ĐC: Đường Bạch  Đằng - Phường 4 - TP Trà Vinh - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3853820.
     Email:c3chuyen@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Hà Thanh Duy, Hiệu trưởng.
     - Ông Lê Phong Vũ, Phó Hiệu trưởng.
     - Ông Đặng Văn Ngợi, Phó Hiệu trưởng.
     - Bà Phan Thị Hồng Tươi, Phó Hiệutrưởng


   3. Trường Trung học phổ thông Phạm Thái Bường:
     ĐC: Đường Phạm  Ngũ Lão - Khóm 2 - Phường 1 - TP Trà Vinh - Trà Vinh.
     ĐT: 0294. 3852780.
     Email:c3phamthaibuong@sgdtravinh.edu.vn  
     - Bà Châu Hạnh Thùy, Hiệu trưởng.
     - Bà Nguyễn Thị Thu Quyên, Phó Hiệu trưởng
     - Ông Nguyễn Văn Bổ, Phó Hiệu trưởng

     - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng


   4. Trường Trung học phổ thông Thành phố Trà Vinh:
     ĐC: Đường Nguyễn  Đáng - Phường 9 - TP TràVinh - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3840010.
     Email:c3tptravinh@sgdtravinh.edu.vn  
     - Bà Nguyễn  Hùynh Thơ, Hiệu trưởng.
     - Bà Nguyễn Thị  Tuyết, Phó Hiệu trưởng.
     - Ông Trần Văn Út, Phó Hiệu trưởng


   5. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thành phố Trà Vinh:
     ĐC: Đường Quang  Trung -Phường 1 - TP Trà Vinh - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3864515.
     Email:gdtxtravinh@sgdtravinh.edu.vn 

     - Bà Lê Thị Minh  Phượng, Phó Giám đốc.
     - Bà Nguyễn Thừa Xuân Thảo, Phó Giám đốc


   6. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh:
     ĐC: Đường Phạm  Ngũ Lão - Khóm 2 - Phường 1 - TP Trà Vinh - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3863041.
     Email:ttgdtxtinhtravinh@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Đinh Thái Thiện, Giám đốc

     - Bà Trần Thị Hồng Thủy, Phó Giám đốc

 

   7. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đáng:
     ĐC: Thị trấn  Càng Long - Càng Long - Trà Vinh
     ĐT: 0294.3882669.
     Email:c3nguyendang@sgdtravinh.edu.vn  
     - Ông Bùi Văn  Phỉ, Hiệu trưởng.
     - Ông Võ Nhật Quang, Phó Hiệu trưởng.
     - Ông Lâm Văn Lịnh, Phó Hiệu trưởng
     - Bà TônThị Minh Hạnh, Phó Hiệu trưởng


   8. TrườngTrung học phổ thông Dương Háo Học:
     ĐC:  Xã Tân An - Càng Long - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3886667.
     Email:c3tanan@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Nguyễn Ngọc Minh, Hiệu trưởng
     - Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng
     - Ông Nguyễn  Thanh Trãi, Phó Hiệu trưởng


   9. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn  Hai:
     ĐC:  Xã Bình  Phú - Càng Long - Trà Vinh.
     ĐT:0294.3888198.
     Email:c3binhphu@sgdtravinh.edu.vn  
     - Bà Lê Thị  Quyên, Hiệu trưởng
     - Ông Bùi Văn  Vạn, Phó Hiệu trưởng


   10. Trường Trung học phổ thông Hồ Thị Nhâm:
     ĐC: Nhị Long -  Càng Long - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3881041.
     Email:c3hothinham@sgdtravinh.edu.vn  
     - Ông  Nguyễn Thành Khương, Hiệu trưởng
     - Ông Trần Văn  Dưỡng, Phó Hiệu trưởng
     - Ông Võ Văn  Nhân, Phó Hiệu trưởng


   11.  Trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa:
     ĐC: Xã Đại Phước  - Càng Long - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3789170.
     Email:c3canglonga@sgdtravinh.edu.vn  
     - Ông Nguyễn Văn Hiền, Hiệu trưởng
     - Ông Huỳnh Anh  Tuấn, Phó Hiệu trưởng


   12. Trường  Trung học phổ thông Cầu Kè:
     ĐC: Thị trấn Cầu  Kè - Cầu Kè - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3834779.
     Email:c3cauke@sgdtravinh.edu.vn  
     - Ông Hứa Thanh  Vân, Hiệu trưởng.
     - Bà Trương Thị  Trang, Phó Hiệu trưởng.
     - Ông Dương Tiến  Dũng, Phó Hiệu trưởng.


   13. Trường  Trung học phổ thông Phong Phú:
     ĐC: Xã Phong Phú  - Cầu Kè - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3816545.
     Email:c3phongphu@sgdtravinh.edu.vn  
     - Ông Thạch Sết,  Hiệu trưởng
     - Ông Phạm Văn  Phong, Phó Hiệu trưởng.


   14. Trường  Trung học phổ thông Tam Ngãi:
     ĐC: Xã Tam Ngãi  - Cầu Kè - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3719575.
     Email:c3tamngai@sgdtravinh.edu.vn  
     - Ông Nguyễn Văn  Hợp, Hiệu trưởng.

     - Ông Lê Văn Tâm, Phó Hiệu trưởng


  15. Trường  Trung học phổ thông Tiểu Cần:
     ĐC: Xã Phú Cần -  Tiểu Cần - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3822019.
     Email:c3tieucan@sgdtravinh.edu.vn 
    - Bà Tiêu Quí Hương, Hiệu trưởng.
    - Bà Lê Thị Cúc Hoa, Phó Hiệu trưởng.
    - Ông Chế Văn Chánh, Phó Hiệu trưởng.


   16. Trường Trung học phổ thông Hiếu Tử:
     ĐC: Xã Hiếu Tử - Tiểu Cần - TràVinh.
     ĐT: 0294.3619949.
     Email:c3hieutu@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Nguyễn Văn Hiếu, Hiệu trưởng

     - Ông Thạch Sương, Phó Hiệu trưởng.


  17. Trường Trung học phổ thông Cầu Quan:
     ĐC: Thị trấn Cầu Quan - Tiểu Cần - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3824322.
     Email:c3cauquan@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Phạm Văn Thịnh, Hiệu trưởng.
     - Ông Phạm Hữu Nghĩa, Phó Hiệu trưởng.


   18. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung  học cơ sở huyện Tiểu Cần:
     ĐC: Thị trấn Tiểu Cần - Tiểu Cần - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3822346.
     Email:dtnttieucan@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Kim Chan TaNa, Hiệu trưởng
     - Ông Kim Văn Sel, Phó Hiệu trưởng.
     - Ông Kim Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng


   19. Trường Trung học phổ thông Vũ Đình  Liệu:
     ĐC: Thị trấn Châu Thành - Châu Thành - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3872002.
     Email:c3vudinhlieu@sgdtravinh.edu.vn 
     - Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu, Hiệu trưởng.
     - Ông Nguyễn Tấn Phi, Phó Hiệu trưởng.


   20. Trường Trung học phổ thông Hòa Lợi:
     ĐC: Xã Hòa Lợi   - Châu Thành - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3790267
     Email:c3hoaloi@sgdtravinh.edu.vn 

     - Ông Trần Văn Vũ, Hiệu trưởng.
     - Ông Trần Quốc Đệ, Phó Hiệu trưởng.
     - Bà Trương Thị Chính, Phó Hiệu trưởng.


   21. Trường Trung học phổ thông Hòa Minh:
     ĐC: Xã Hòa Minh  - Châu Thành - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3899052.
     Email:c3hoaminh@sgdtravinh.edu.vn  
     - Ông Trần Văn  Tâm, Hiệu trưởng.
     - Ông Nguyễn Văn  Phiên, Phó Hiệu trưởng.


   22. Trường  Trung học cơ sở & Trung học phổ thông Lương Hòa A:
     ĐC: Xã Lương Hòa  A - Châu Thành - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3896647.
     Email:c3luonghoaa@sgdtravinh.edu.vn  
     - Ông Kha Thanh  Liêm, Hiệu trưởng.
     - Bà Trịnh Bảo Ngân, Phó Hiệu trưởng


   23. Trường Trung  học phổ thông Trà Cú:
     ĐC: Thị trấn Trần Cú -  Trà Cú - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3874513.
     Email:c3tracu@sgdtravinh.edu.vn  
     - Ông Tăng Hoàng Triều, Hiệu trưởng
     - Ông Trầm Võ Trung, Phó Hiệu trưởng


   24. Trường Trung  học phổ thông Tập Sơn:
     ĐC: Xã Tập Sơn - Trà Cú  - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3879128.
     Email:c3tapson@sgdtravinh.edu.vn 
     - Bà Nguyễn Thị Ngọc Như, Hiệu trưởng
     - Ông Võ Thanh Long, Phó Hiệu trưởng


  25. Trường Trung học phổ thông Hàm Giang:
     ĐC: Xã Hàm Giang - Trà Cú -Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3878220.
     Email:c3hamgiang@sgdtravinh.edu.vn 
     - Bà Trần Thị Mai Phương, Phó Hiệu trưởng.
   
   26. Trường Trung học phổ thông Đại An
     ĐC:Xã Đại An - Trà Cú - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3878120.
     Email:c3daian@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Trần Huỳnh Song, Hiệu trưởng.

     - Ông Diệp Chanh Tha, Phó Hiệu trưởng.
     - Ông Võ Hùng Cường, Phó Hiệu trưởng.


   27. Trường Trung học phổ thông Long Hiệp:
     ĐC: Xã Long Hiệp - Trà Cú - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.6546465
     Email:c3longhiep@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Mai Thanh Hiệp, Hiệu trưởng.
    - Ông Trầm Phước Bền, Phó Hiệu trưởng.


   28. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở & Trung học phổ thong huyện Trà  Cú:
     ĐC: Thị trấn Trà  Cú - Trà Cú - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3874446.
     Email:dtnttracu@sgdtravinh.edu.vn  
     - Ông Kim Ngọc  Ẩn, Hiệu trưởng.
     - Ông Kim Hươe,  Phó Hiệu trưởng.

     - Ông Thạch Thành Quang,  Phó Hiệu trưởng.


   29. Trung  tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề huyệnTrà Cú:
     ĐC: Thị trấn  Trần Cú - Trà Cú - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3874105.
     Email:gdtxtracu@sgdtravinh.edu.vn 
     - Bà Lê Thị Hồng Sử, Giám đốc
     - Ông Đỗ Hoàng Tùng, Phó Giám đốc


   30. Trường Trung học phổ thông Duyên Hải:
     ĐC: Thị trấn Duyên Hải - Duyên Hải -Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3832021.
     Email:c3duyenhai@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Nguyễn Quốc Phong, Hiệu trưởng
   
   31. Trường Trung học phổ thông Đôn Châu:
     ĐC: Xã Đôn Châu - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3776457.
     Email:c3donchau@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Nguyễn  Ngọc Đạm, Phó Hiệu trưởng.
     - Ông Huỳnh Văn Thiêu, Phó Hiệutrưởng.
    
   32. Trường Trung học phổ thông Long Khánh:
     ĐC: Xã Long Khánh - Duyên Hải - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3837599.
     Email:c3longkhanh@sgdtravinh.edu.vn 
    - Ông Nguyễn Thành Công, Hiệu trưởng.
     - Ông Lê Bảo Toàn, Phó Hiệu trưởng.


   33.  Trường Trung học phổ thông Long Hữu:
     ĐC: Xã Long Hữu  - Duyên Hải - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3736456
     Email:c3longhuu@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Âu Quang Các, Hiệu trưởng
     - Ông Nguyễn Minh Khai, Phó Hiệu trưởng

     - Ông Hồ Văn Lý, Phó Hiệu trưởng


   34. Trường  Trung học phổ thông Dương Quang Đông:
     ĐC: Thị trấn Cầu  Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3825003, 0294.3644334.
     Email:c3caungang@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Lê Văn  Bằng, Hiệu trưởng.
     - Ông Văn Quốc  Tuấn, Phó Hiệu trưởng.
     - Bà Võ Thị Đậm,  Phó Hiệu trưởng.


  35. Trường  Trunghọc phổ thông Cầu Ngang A:
     ĐC: Thị trấn Mỹ  Long - Cầu Ngang - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3829676.
     Email:c3caunganga@sgdtravinh.edu.vn  
     - Ông Dương Thanh Hải, Hiệu trưởng.
     - Ông Hà Thanh  Tân, Phó Hiệu trưởng.


   36. Trường  Trung học phổ thông Cầu Ngang B:
     ĐC: Xã Hiệp Mỹ  Tây - Cầu Ngang - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3820149.
     Email:c3caungangb@sgdtravinh.edu.vn  
       - Ông Võ Văn  Lành, Phó Hiệu trưởng.


  37. Trường  Trung học phổ thông Nhị Trường:
     ĐC: Xã Nhị  Trường - Cầu Ngang - Trà Vinh.
     ĐT: 0294.3644555
     Email:c3nhitruong@sgdtravinh.edu.vn 
     - Ông Trần Hớn  Kiệt, Phó Hiệu trưởng. 
     - Bà Phạm Thị  Tuyết Lan, Phó Hiệu trưởng.
 
  38. Trường Trung cấp Pali – Khmer:
    ĐC: Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
    Email:trungcappalikhmer@sgdtravinh.edu.vn 
    - Hòa thượng Thạch Sok Xane, Hiệu trưởng
    - Hòa thượng Thạch Oai, Phó hiệu trưởng.
    - Ông Lâm So Rone, Phó Hiệu trưởng.
    - Ông Trần Minh Thái, Phó Hiệu trưởng