Giới thiệu chung

    Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh  là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải, gồm: xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; dịch vụ vận tải; đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải; sát hạch cấp giấy phép lái xe; duy tu, sửa chữa cầu đường; thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải,…

Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chưc bộ máy theo Quyết định số: 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh.

 

   Trụ Sở được đặt tại: Số 151- Đường Nguyễn Đáng- Khóm 1- Phường 7- Thành phố Trà Vinh- tỉnh Trà Vinh.
   Điện thoại số: 0294.3840.356
   Fax:   0294.3850.028.

 

Xem Quyết định tại đây