Thông báo Hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng tháng 3 năm 2019

Đính kèm Thông báo tại đây