Cty Cổ phần vận tải Trà Vinh đăng ký khai thác tuyến vận tải HKCĐ từ BX Duyên Hải đi BX An Phú và ngược lại. MT 6184.2013.A

Đính kèm Thông báo tại đây