Tổng số người truy cập

Cở chữ: 12:02 PM,24/01/2019
Một số hoạt động nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh năm 2018

Trong năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ, phối hợp của UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh, các địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện tốt chương trình công tác năm 2018 đã đề ra với chất lượng ngày càng cao theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần đưa tiếng nói của cử tri tỉnh nhà đến diễn đàn Quốc hội.
Về xây dựng chương trình công tác và triển khai các hoạt động. Căn cứ Chương trình hoạt động của Quốc hội năm 2018 và Quy chế hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV để tiến hành xây dựng, ban hành chương trình công tác năm 2018 và lấy đó làm căn cứ cho việc triển khai các hoạt động trong năm của Đoàn. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2018, đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng chương trình công tác hàng quý sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tại 02 kỳ họp trong năm (thứ 5 và thứ 6), các ĐBQH của tỉnh đã tham dự đầy đủ các phiên họp với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu tài liệu và tích cực đóng góp 39 ý kiến có chất lượng, tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần vào thành công của 02 kỳ họp.1. Đoàn  ĐBQH tỉnh hội nghị đánh giá hoạt động năm 2018
2. Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

 

Về công tác xây dựng pháp luật. Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết năm 2018 của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xây dựng luật, chú trọng làm tốt các khâu từ tổ chức lấy ý kiến góp ý đến việc xây dựng báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Trong năm, trước Kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến đối với 15 dự án luật.

 

1. ĐBQH tỉnh lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Công an nhân dân và Luật đặc xá (sửa đổi) tại Công an tỉnh
2. ĐBQH Thạch Phước Bình phát biểu tại Hội trường kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV


Về hoạt động giám sát, khảo sát. Trong năm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện giám sát tối cao 02 chuyên đề về “việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016” và “việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016”. Tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội về “việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng” tại tỉnh Gia Lai; tham gia Đoàn khảo sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về văn hóa, giáo dục” của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tại tỉnh Trà Vinh và tham gia Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh giám sát về “công tác triển khai thực hiện và quản lý các dự án, công trình xây dựng cơ bản mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế”. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tiễn, những vấn đề bức xúc của cuộc sống, Đoàn đã tổ chức 04 cuộc giám sát, 04 cuộc khảo sát tại 34 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành giám sát việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Sở Tư pháp và việc thực hiện Luật Giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh


Về công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong năm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 16 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ và 03 buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và nhiều cuộc tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú với tổng số gần 1.900 lượt cử tri tham dự. Tiếp 107 lượt công dân bao gồm cả tiếp chung tại Trụ sở Tiếp công dân cấp tỉnh và tại Trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh. Tiếp nhận và chuyển các ngành chức năng giải quyết là 163 đơn. Công tác xử lý đơn, thư được thực hiện kịp thời, chính xác, có chất lượng, được cử tri và công dân tin tưởng.

 

1. ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề là cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Tỉnh ủy.
2. ĐBQH tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại huyện Trà Cú.


Về quan hệ phối hợp công tác và một số công tác khác. Đoàn ĐBQH tỉnh đã thường xuyên duy trì tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan bảo đảm sự thống nhất theo đúng các nguyên tắc và nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định. Sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm đã đề ra. Bên cạnh đó, với chức năng, nhiệm vụ của từng ĐBQH trong Đoàn, các ĐBQH cũng đã tham gia các hoạt động do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức nhằm duy trì và tăng cường mối quan hệ với các cơ quan của Quốc hội.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong năm 2019, Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, chủ động thực hiện tốt các hoạt động chuẩn bị cho đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 7, thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Đoàn ĐBQH tỉnh sắp xếp, bố trí thời gian để các Đại biểu Quốc hội đi cơ sở nắm tình hình thực hiện nghị quyết năm 2019 của Quốc hội, nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trên cơ sở đó chuẩn bị ý kiến đóng góp cho Chính phủ, Quốc hội về các giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2019; tích cực nghiên cứu và tham gia ý kiến đóng góp các dự án luật để Quốc hội thông qua và các dự án luật Quốc hội cho ý kiến lần đầu.
Thứ hai, về công tác lập pháp. Căn cứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Đoàn ĐBQH tỉnh chủ động triển khai việc lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với các dự án luật thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội khóa XIV dưới nhiều hình thức khác nhau; trong đó, sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp đối với một số dự án luật phức tạp, còn có nhiều ý kiến khác nhau. Đối với các dự án luật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và còn ít ý kiến khác nhau, Đoàn sẽ gửi đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân liên quan đề nghị xem xét, góp ý bằng văn bản.
Thứ ba, về công tác giám sát. Căn cứ Chương trình giám sát của Quốc hội và UBTVQH năm 2019 và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương cũng như điều kiện công tác, hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh, chương trình hoạt động giám sát của Đoàn năm 2019 sẽ tổ chức giám sát tố cao 02 chuyên đề về: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” và  “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018” của Quốc hội. Tổ chức và tham gia giám sát 02 chuyên đề về: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018”“việc thực hiện chính sách pháp luật về  thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tổ chức giám sát, khảo sát một số chuyên đề do Đoàn ĐBQH tỉnh đề ra trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tiễn. Tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội khi đến giám sát tại địa phương. Phối hợp, tham gia cùng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc giám sát các chuyên đề trên địa bàn tỉnh.
Thứ tư, về công tác tiếp xúc cử tri. Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức cho các ĐBQH đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội khóa XIV để mỗi ĐBQH đều tiếp xúc, gặp gỡ được với cử tri hầu hết ở các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu có thể tiếp xúc cử tri theo giới, theo ngành, theo chuyên đề. Bên cạnh đó, theo dõi văn bản trả lời các ý kiến kiến nghị của các cơ quan Trung ương và địa phương để thông báo cho cử tri.
Thứ năm, về công tác tiếp công dân. Chủ động bố trí cho ĐBQH tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của Đoàn. Đồng thời, ĐBQH ở địa phương có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên tại nơi làm việc theo luật định. Kịp thời chuyển đơn thư của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại biết, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thời gian luật định và thực hiện một số hoạt động khác có liên quan.
Ngoài ra, lãnh đạo Đoàn ĐBQH thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, duy trì tốt mối quan hệ lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố để tăng cường nắm bắt thông tin phục vụ các hoạt động của đại biểu tại kỳ họp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.


                                              Thúy Oanh