Tổng số người truy cập

Cở chữ: 08:25 AM,05/09/2016
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị

   1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác hành chính, quản trị; có nhiệm vụ thực hiện công tác hành chính, tổ chức, quản trị và tiếp công dân của Văn phòng, đảm bảo phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng.
2. Dự thảo chương trình, kế hoạch hoạt động tuần, tháng, cả năm và báo cáo chuyên đề của Văn phòng.
3. Tiếp nhận, đăng ký, trình lãnh đạo Văn phòng xử lý, sao chụp, chuyển giao công văn đến kịp thời, đúng đối t¬ượng; đánh máy, đăng ký, in ấn, sao chụp, phát hành các văn bản, tài liệu đã duyệt của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng. Quản lý, xử lý hồ sơ, tài liệu lư¬u trữ và quản lý, sử dụng các con dấu của cơ quan đúng quy định. Rà soát tất cả các văn bản của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng trước khi phát hành, đảm bảo đúng thể thức và quy định của pháp luật. Là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ thực hiện Quy trình ISO 9001:2008 của Văn phòng.
4. Tham mư¬u cho lãnh đạo Văn phòng về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch đào tạo bồi dư¬ỡng, sử dụng và chuẩn hoá cán bộ, công chức; xem xét đề nghị tuyển dụng, cho thôi việc, đề bạt, khen thư¬ởng, kỷ luật, bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, nâng bậc lương, theo dõi, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức đúng qui định của pháp luật. Cùng với Công đoàn cơ sở Văn phòng thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, công chức.
5. Giúp lãnh đạo Văn phòng về công tác phát động đăng ký thi đua, xét khen thưởng hàng năm và đột xuất cho cán bộ, công chức Văn phòng theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc tin học hóa hoạt động của Văn phòng, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả mạng LAN, máy Scan và các máy vi tính đã được trang bị, phục vụ tốt cho hoạt động của cơ quan.
6. Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, quản lý toàn bộ tài sản, phương tiện, trang thiết bị,... của cơ quan, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm tra, kiểm soát, kiểm kê định kỳ theo đúng quy định của Nhà nước; đảm bảo phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng.
7. Lập dự toán kinh phí hoạt động hằng năm và trực tiếp theo dõi, quản lý các khoản thu, chi kinh phí của HĐND tỉnh và Văn phòng; đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo sử dụng kinh phí đúng chế độ Nhà nước; thanh quyết toán kinh phí cơ quan kịp thời, chính xác, đúng quy định; cập nhật và định kỳ báo cáo công tác quản lý thu, chi tài chính, tồn quỹ theo đúng chế độ; đáp ứng tốt nhu cầu kinh phí phục vụ công tác của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất. Công khai các khoản chi tự chủ của Văn phòng hằng tháng, 6 tháng và cả năm cho công chức biết.
8. Chủ động về cơ sở vật chất, phương tiện, hậu cần phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh, các cuộc họp, hội nghị của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng; đảm bảo nơi tiếp, làm việc, ăn nghỉ, đi lại cho khách đến dự họp, hội nghị, liên hệ công tác với HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng.
9. Đư¬ợc quyền từ chối phát hành những văn bản không đúng thể thức theo quy định; không đóng dấu khống chỉ; không in ấn, sao chụp những văn bản, tài liệu khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo Thường trực, các Trưởng ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng. Ьược quyền từ chối yêu cầu điều động phư¬ơng tiện, bố trí nơi nghỉ, chi xuất, tiếp khách,... khi không có ý kiến của lãnh đạo Thư¬ờng trực, các Trưởng ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng.
10. Giúp lãnh đạo Văn phòng thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, nâng cao chất lượng Tiểu đội tự vệ cơ quan, giữ gìn vệ sinh, phòng, chống cháy nổ,... trong khu vực cơ quan.
11. Chuẩn bị nội dung, văn bản, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác tiếp công dân của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và  Chánh Văn phòng tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh và thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan.
12. Tiếp nhận, nghiên cứu, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền luật định; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh; đề xuất Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát, khảo sát việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham gia phục vụ việc tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.
13. Thực hiện Quy trình ISO 9001:2008 về tiếp nhận, phân loại và chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý văn bản đến; quản lý tài sản công; quản lý văn bản đi và văn bản đến.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.