Tổng số người truy cập

Cở chữ: 10:50 AM,29/07/2016
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổng hợp

   1. Chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh phụ trách phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân; có nhiệm vụ thực hiện công tác nghiên cứu tổng hợp (nắm bắt và xử lý thông tin, soạn thảo văn bản, phục vụ các kỳ họp HĐND, cuộc họp, hội nghị, lấy ý kiến đóng góp Luật, công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri,...) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng.
2. Dự thảo chương trình, kế hoạch hoạt động tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của HĐND, Thư¬ờng trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; tổ chức phục vụ và theo dõi kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch đề ra, tổng hợp báo cáo về trên theo quy định. Chuẩn bị các bài phát biểu của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng tại các kỳ họp HĐND, hội nghị,... khi được lãnh đạo Văn phòng và các Trưởng ban HĐND tỉnh phân công.
 3. Chuẩn bị các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra thuyết trình của các Ban HĐND và các văn bản, tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, các cuộc họp, hội nghị của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; tham gia chỉnh lý các Nghị quyết và Biên bản kỳ họp HĐND tỉnh; thông báo ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại các cuộc họp, hội nghị và dự thảo các văn bản phục vụ cho hoạt động thường xuyên của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh.
 4. Nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của HĐND và tình hình hoạt động của các Sở, ngành, đơn vị, địa phư¬ơng, cơ sở, giúp Thường trực, các Ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, khảo sát về trên, thông báo cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát, khảo sát và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát.
5. Chuẩn bị nội dung, văn bản, tài liệu phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp các dự án Luật. Giúp Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến đóng góp các dự án Luật, dự án Pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành. Phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết.
6. Được cung cấp thông tin, văn bản, tài liệu phục vụ cho hoạt động; được tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh, các cuộc họp, hội nghị của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng.
7. Thực hiện Quy trình ISO 9001:2008 về phê chuẩn kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố; xây dựng kế hoạch và phục vụ giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.