Tổng số người truy cập

Cở chữ: 10:43 AM,29/07/2016
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND tỉnh

  - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và có không quá 02 Phó Chánh Văn phòng.
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 02 phòng, cụ thể như sau:
   + Phòng Tổng hợp.
   + Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị.
- Phòng thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ngoài nhiệm vụ quản lý, phải đảm nhiệm công việc chuyên môn.
- Biên chế công chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.