Tổng số người truy cập

Cở chữ: 10:35 AM,29/07/2016
Vị trị, chức năng của Văn phòng HĐND tỉnh

   Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.