Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm

Các bài viết khác:
Quyết định của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh [11/09/2009]
Qui chế làm việc của Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh [11/09/2009]
Kế hoạch hoạt động của Hiệp hội năm 2009 [11/09/2009]
Điều lệ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh [11/09/2009]
Báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội đến tháng 9 và kế hoạch quí IV/2009 [11/09/2009]
Kế hoạch tổ chức Tôn vinh Doanh nghiệp ngày Doanh nhân 13/10 [11/09/2009]
<<  <  1  >>  >>
 

Tin ảnh